Hotărârea nr. 393/2019

HCL pentru aprobarea trecerii unor imobile in dom. privat - str. Bradului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

pentru


HOTĂRÂRE


aprobarea trecerii unor imobile-terenuri,


situate în Municipiul Pitești, Strada Bradului,

din domeniul public al Municipiul Pitești în domeniul privat al Municipiului Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

’ -Raportul nr.56171/15.1


1.2019 privind aprobarea trecerii unor imobile-terenuri, situate în


Municipiul Pitești, Strada Bradului, din domeniul public al Municipiul Pitești în domeniul privat al Municipiului Pitești;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile art.361 alin. (2) din Codul Administrativ, ale art.693-702 din Codul .2019, privind unele măsuri de realizare a balcoanelor la unitățile Pitești, precum și ale H.C.L. nr.269/29.08.2019 pentru aprobarea


Civil, ale H.C.L. nr. 103/21.03 locative situate în municipiul dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Bradului;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă :recerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului cu numărul cadastral 101633, a suprafeței de 10 mp, cu numărul ;ei de 12 mp, cu numărul cadastral 101635, în vederea încheierii


Pitești a suprafeței de 12 mp, cadastral 101634 și a suprafe: actelor notariale de superficie.


(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt înscrise în anexele nr.l, nr.2 și nr,3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor de domeniu public al municipiului Pitești, atestat prin fică conform prezentei hotărâri.

cipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


H.G.R. nr. 447/2002, se modi

Art.3. Primarul Mun:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești,

Nr. 393 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru488450


LOT 1


372235                                                      372240


GJ

cr>


00

GJ CT'

O


488450


4       1>20m


o

co

O

3

3


Ch


lCc;S=12mp


CT»

O

3


LOT 1l,80m         6

LOT 1


1 cm pe plan = 0.5 m pe teren


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Mun. Pitești 1

12 mp

Str. Bradului, Nr.FN, Spațiu Verde b!.12D-BI.37-BI.36-BI.38-BI24B,Jud.Arges |

Cartea funciara |                      [ UAT | Pitestl-IntravilanSuprafața masurata =12 mp Suprafața din act =12 mp

Confirm corectitudin corespon/^ța;Inspector


Confirm


gîrndiicfrea imobilului în haea de date iiitegiatt----:   .

O^câribdifeCwfeârtnUi^Hhl'citatelmobili ira


Argeș

Semnă^jgțj^ ELENA

DataConsilier 9radul IA Ștampila BCPI/<&, 40- W-3


488460


LOT 1


l,80mCP O n w

T

n

o

00

w CT>

o


lCc;S=10mp


ui co o

3


l,80mLOT 1


372205                                                      372210


488460


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Mun. Pitești

10 mp

Str. Bradului, Nr.FN, Spațiu Verde bl.l2D-BI.37-BI.36-BI.38-BI24B,Jud.ArgesA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

10

Teren neimprejmuit

TOTAL

10

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

-|g

Suprafața masurata =10 mp Suprafața din act =10 mp

InspectorCon fiiCadastru și Publicitate Imobiliara mtroaucerea imobiluli^|ijj|jy.a de date integrată șiambuireanu^^^J.

SemrtafimlȘSr^dul IA_________


LOT 1


l,60m


lCc;S=12mp


LOT 1


■'J 'a 3


Bloc 38-CAD: 80786l,60m


LOT 1


488485
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

12

Teren neimprejmuit

TOTAL

12

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

MentiunLZ^CADAS^x

TOTAL

Suprafața masurata =12 mp

Suprafața din act =12 mp                       v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------....


Executairfnțg^hMfco5*ft^olae

/V         x

Confip^*ețgța^pîță$tWkln corectituc *"

coreși


întocmiriijdacumentației e^Xstrale si


Confirpijutroduccrea imobilului în baza dc date


int ©ftai^L'ritbQadastniâșilflutottcjtate Imobiliară Argeș

SemnătBVCBFF(aELENA

ng,„Consilier gradul IA


Ștampila BCPI