Hotărârea nr. 392/2019

HCL privind repartizarea inei locuinte de necesitate

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare

    pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


  • - Raportul de specialitate nr. 56825/19.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

    • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019,

    • - Adresa nr. 13852/05


nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

.09.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 41069/05.09.2019;

- Procesul-verbal nr. 5 5624/18.11.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art


129 alin.(2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale

Legii privind locuințele nr.l 14/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996, ale O.y.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, precum și ale H.C.L. nr. 308/26.09.2019 privind declararea drept locuință de necesitate a unei unități locative;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unității locative nr. 1 situată în Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. Gl, sc. C, municipiul Pitești, declarată drept locuință de necesitate, domnului cu domiciliul în municipiul Pitești,

(2) în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiarul repartiției blic de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea


se va prezenta la Serviciul Pul

contractului de închiriere.

  • (3) Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă temporară de 6 luni, începând cu data de 01.12.2019, cu drept de prelungire, după efectuarea unei anchete sociale.

  • (4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea valabilității repartiției.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce precum și domnului

la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 392 din 28.11.2019