Hotărârea nr. 391/2019

HCL privind declararea drept locuinte de serviciu a unor unitati locative

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind declara


HOTĂRÂRE

ib-ea drept locuințe de serviciu a unor unități locative


Consiliul Local al Munic

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

  • - Adresa nr. 23215/19.0€ .2019 a Spitalului Județean de Urgență Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 2871

  • - Adresele nr. 19060/21.


ipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


nr. 56961/20.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


6/19.06.2019;

11.2017 și nr. 1766/31.01.2019 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 55176/23.1 1.2017 și, respectiv, nr. 5563/01.02.2019;

Văzând prevederile art.l 29 alin.(2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 00 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare


prevederile art.51 din Legea privi ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/20»

a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Mun

în temeiul dispozițiilor ait. 196 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


cipiului Pitești;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se declară locuim e de serviciu unitatea locativă nr. 1 situată în str. Sfânta Vineri, bl.P 17, nr. 17 situată în cart. Războieni, bl. P4, sc. A și se repartizează Spitalului


sc. E, precum și unitatea locativă Județean de Urgență Pitești.

Art.2. (1) Spitalul Județean de Urgență Pitești este obligat să respecte regimul juridic al acestora, potrivit prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • (2) Instituția publică prevăzută la alin.(l), va nominaliza salariații cărora le vor fi repartizate locuințele de serviciu .

  • (3) Beneficiarul locuimei de serviciu se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.

Art.3. Direcția Servicii

Municipiului Pitești și Spitalul Jiidețean de Urgență Pitești, cu sediul în Aleea Spitalului nr. 36, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Publice și Achiziții, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului


Pitești,

Nr. 391 din 28.11.2019