Hotărârea nr. 390/2019

HCL prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor -Modernizare locuri de joaca

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii din Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 57223/21.11.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile art. 290, art. 297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 2.829.802,45 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 9094/12.11.2019, anexă a prezentei hotărâri.

 • (2) Bunurile aferente obiectivului de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii din municipiul Pitești se înregistrează în evidența contabilă a Administrației Domeniului Public Pitești ca bunuri de domeniul privat, amortizabile.

 • (3) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică în sensul completării cu imobilele - terenuri cu destinație locuri de joacă.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 390 din 28.11.2019APROB: ADMITEREA INVESTITOR: ADP Pitești

Nr.


PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE /j. z % Ia terminarea lucrărilor din /> 7/

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției_____________________________________

MODERNIZARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII_______________________

, lucrări executate în cadrul contractului nr. 6428____________din 12.08.2019   , încheiat între

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

Și SC DFS CENTER GRUP ________________________________._________________

1. Obiectul investiției se identifică după cum urmează:

Locații: Bloc 50-51 Trivale, Gradina Zoo Trivale, Parc Trivale Punct: Foișor. Bloc Z3, Z4 Strada Dacia, Bloc 21 Tudor Vladimirescu, Palatul Copiilor strada Trivale

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire : nr. 874/09.07.2019 Bloc 50-51

Trivale , Gradina Zoo Trivale nr. 270/19.04.2019, Parc Trivale Punct: Foișor nr. 267/19.04.2019,

Bloc Z3 Z4 Strada Dacia nr. 269/19.04.2019, Bloc 21 Tudor Vladimirescu nr. 268/19.04.2019,

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 12.11.2019 până la data: 12.11.2019 fiind formată din:

 • 1. Președinte(nume și prenume): PAVEL IONEL

Membri(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

 • 2. OPREA GHEORGHE - ADP Pitești

 • 3. GAVA RADU - ADP Pitești

 • 4. VISINESCU MIHAELA - ADP Pitești

 • 5. STOIAN ROBERT - Primăria Pitești

 • 4. Au mai fost prezenți(nume și prenume, calitatea, semnătura):

 • 1. executant: DOGARU MADALIN

 • 2. proiectant: COTOANTA ALEXANDRU

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:


 • 5.1. Capacități fizice realizate cpnform Procese verbale de recepție partiff^QqitA A A/ /

  Bloc 50-51 Trivale - 8011/07,10.2019

  Gradina Zoo Trivale - 8480/22.10.2019

  Parc Trivale Punct: Foișor - 8627/28.10.2019

  Bloc Z3, Z4 Strada Dacia - 8703/30.10.2019

  Bloc 21 Tudor Vladimirescu $759/31.102019

  Palatul Copiilor strada Trivale - 8758/31.10.2019


 • 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal: nu este cazul

 • 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal: nu este cazul

 • 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări. refaceri de lucrări și altele: nu este cazul

 • 5.5. Valoarea finală a lucrărilor Executate este de (lei cu TVA) :

Bloc 50-51 Trivale - 95.629,57

Gradina Zoo Trivale - 819.272,34

Parc Trivale Punct; Foișor - 337.873,78

Bloc Z3, Z4 Strada Dacia - 210.226,39

Bloc 21 Tudor Vladimirescu - 596.924,15 lei

Palatul Copiilor strada Trivale - 758.942,50

TOTAL INVESTIȚIE; 2.818.8^8,73 _________________

 • 5.6. Perioada de garanție: 5 ani __________

 • 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): nu este cazul

~ ■ _________

 • 6. In urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

ffl admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

 • 7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin;_________

Lucrările au fost executate cantitațiv si calitativ conform proiectului

 • 8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:           '            ~

Executantul va asigura mentenantă gratuita pe o perioada de 10 ani

 • 9. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 12.10.2019, în 3 exemplare.

Comisia de recepție

1

1. Președinte: PAVEL IONEL

[Membri:

1

2. OPREA GHEORGHE

1

3. VISINESCU MIHAELA

4. GAVA RADU

5. STOIAN ROBERT

H

Alți participanți:

Proiectant. SC ACANT ARHI-FORm SUPORT SRL COTOANTA ALEXANDRU

Executant: SC DFS CENTER GR DOGARU MADALIN

■ ■ --------------------------

UP


(semnătura)