Hotărârea nr. 39/2019

HCL privind aprobare deviz management parcari


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico—economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative în

Municipiul Pitești (5 panouri)“

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7496/13.02.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative în Municipiul Pitești (5 panouri)“, cu o valoare totală estimată de 6.306.519,37 lei, inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative în Municipiul Pitești (5 panouri)", conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 39 din 21.02.2019

Proiectant, SCUTI GRUP SA


"Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în municipiul

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

2.1.1-Obiectul 1 -Subsistem informarea participantilor la trafic

35,955.00

6,831.45

42,786.45

2.1.2-Obiectul 2-Subsistem de management al parcărilor

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

35,955.00

6,831.45

42,786.45

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

33,491.00

6,363.29

39,854.29

3.1.1. Studii de teren

23,373.00

4,440.87

27,813.87

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

10,118.00

1,922.42

12,040.42

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

7,168.00

1,361.92

8,529.92

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

34,473.00

6,549.87

41,022.87

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11,130.00

2,114.70

13,244.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,300.00

247.00

1,547.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,180.00

604.20

3,784.20

3.5.6. Proiect tehnic

15,839.00

3,009.41

18,848.41

3.5.7. Detalii de execuție

3,024.00

574.56

3,598.56

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

5,493.00

1,043.67

6,536.67

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,493.00

1,043.67

6,536.67

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,493.00

1,043.67

6,536.67

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

Total capitol 3

80,625.00

15,318.75

95,943.75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții $1 instalații

987,733.79

187,669.42

1,175,403.21

4.1.1-Obiectul 1 -Subsistem participantilor la trafic

150,597.37

28,613.50

179,210.87

4.1.2-Obiectul 2-Subsistem management al parcărilor

798,900.31

151,791.06

950,691.37

4.1.3-Obiectul 3-Subsi5tem up-grade dispecerat

0.00

0.00

0.00

4.1.4-Obiectul 4-Subsistem semnalizare rutiera

38,236.10

7,264.86

45,500.96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

208,642.25

39,642.03

248,284.28

4.2.1-Obiectul 1 -Subsistem participantilor la trafic

109,763.65

20,855.09

130,618.74

-

4.2.2-Oblectul 2-Subsistem management al parcărilor

93,605.50

17,785.05

111,390.55

4.2.3-Obiectul 3-Subsistem up-grade dispecerat

5,273.10

1,001.89

6,274.99

4.2.4-Obiectul 4-Subsistem semnalizare rutiera

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3,514,028.27

667,665.37

4,181,693.64

4.3.1-Obiectul 1 -Subsistem participantilor la trafic

526,287.00

99,994.53

626,281.53

4.3.2-Obiectul 2-Subsistem management al parcărilor

2,887,552.37

548,634.95

3,436,187.32

4.3.3-Obiectul 3-Subsistem up-grade dispecerat

100,188.90

19,035.89

119,224.79

4.3.4-Obiectul 4-Subslstem semnalizare rutiera

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

454,420.50

86,339.90

540,760.40

4.6.3-Obiectul 3-Subsistem up-grade dispecerat

454,420.50

86,339.90

540,760.40

Total capitol 4

5,164,824.81

981,316.72

6,146,141.53

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,555.64

0.00

13,555.64

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6,161.66

0.00

6,161.66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,232.33

0.00

1,232.33

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,161.66

0.00

6,161.66

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfilnțare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3,000.00

570.00

3,570.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

16,555.64

570.00

17,125.64

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3,800.00

722.00

4,522.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

3,800.00

722.00

4,522.00

TOTAL GENERAL

5,301,760.45

1,004,758.92

6,306,519.37

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,232,331.04

234,142.90

1,466,473.94nf,2 k HCL nr, 35>/^/s


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

"Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri)"


MII RON ( cu TVA )


1) Valoarea totala a investiției:


6,307


din care construcții montaj


1,466


2) Durata de realizare a investiției


11             luni


3) Eșalonarea investiției

AN I


RON


INV__6,307


C+M


1,466


4) Capacitati

Denumire indicator

UM

Cantitate

1

Panouri mesaje variabile

buc

5

2

Sistem management parcari închise

buc

2

3

Sistem management parcari deschise

buc

3

4

Sistem supraveghere video parcari

buc

1
DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

TITULARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești

PROIECTANT: SC UTI GRUP S.A.

Indicatori tehnico-economici:

 • •   Valoare totala a investiției asa cum reiese din Devizul General, fara TVA, utilizând preturi din noiembrie 2018 este de : 5,301,760.45 lei

 • •   Din care C+M: 1,232,331.04 lei

  Denumire indicator

  Panouri mesaje variabile

  Sistem management parcari inchise

  Sistem management parcari deschise

  Sistem supraveghere video parcari


  UM

  buc

  buc


  buc


  buc


  Durata de execuție: 8 luni

  Durata totala a investiției: 11 luni


  A. SUBSISTEM INFORMAREA PARTICIPANTTLOR • -  Se vor instala panouri cu mesaje variabile pentru informarea in timp real a participantilor la trafic;

 • -  Se vor instala 5 panouri cu mesaje variabile la intrările in municipiul Pitești dinspre Autostrada Al, DN7C, DN67B, DN65, DN65B, care vor afișa numărul de locuri de parcare disponibile și localizarea acestora în cadrul municipiului.

 • -  Panourile cu mesaje variabile vor putea afișa si informații referitoare la:

o evenimente de trafic; o congestii de trafic;

o informații privind devierile de trafic;

o informații meteo;

o informații privind timpul de parcurgere al unui segment de drum;

o indicarea rutelor de ocolire.

 • -  Se vor realiza console metalice pentru susținerea panourilor cu mesaje variabile;

 • -  Se vor realiza fundații pentru consolelel metalice;

 • -  Se vor realiza canalizați! electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde pentru alimentarea cu energie electrica a panourilor cu mesaje variabile;

 • -  Se vor reface si readuce la forma inițiala spatiile afectate de lucrări;

B. SUBSISTEM DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR

 • -  Se vor instala senzori pentru monitorizarea locurilor de parcare;

 • -  Se vor instala indicatori luminoși pentru semnalizarea stării locurilor (liber/ocupat) din parcările inchise;

 • -  La accesele in parcările inchise se vor instala panouri de informare asupra numărului de locuri libere pe fiecare nivel;

 • -  Se vor instala bariere pentru controlul accesului in parcările inchise;

 • -  Se vor instala camere video ANPR pentru recunoașterea automata a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor care utilizează parcările inchise;

 • -  Se vor instala standuri pentru emitere tichete pe caile de acces in parcările inchise;

 • -  Se vor instala standuri pentru validarea tichetelor plătite pe caile de ieșire din parcările inchise;

 • -  Se vor instala terminale automate pentru plata taxei de parcare;

 • -  Se vor instala case manuale pentru plata taxei de parcare;

 • -  Se vor instala semafoare pentru controlul accesului in parcările inchise;

 • -  Se vor instala camere video pentru supravegherea spatiilor de parcare;

 • -  Se va sistematiza circulația in parcari prin intermediul marcajelor si indicatoarelor rutiere;

C. SUBSISTEMUL CENTRU DE CONTROL

 • -  Se vor instala echipamentele hardware si aplicațiile software necesare pentru gestionarea componentelor instalate in parcari;

 • -  Se va realiza o aplicație mobila pentru informarea in timp real a conducătorilor auto asupra locurilor de parcare diponibile si ghidarea pe traseul optim către acestea. • -  Se vor reface si readuce la forma inițiala spatiile afectate de lucrări;

B. SUBSISTEM DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR

 • -  Se vor instala senzori pentru monitorizarea locurilor de parcare;

 • -  Se vor instala indicatori luminoși pentru semnalizarea stării locurilor (liber/ocupat) din parcările închise;

 • -  La accesele in parcările închise se vor instala panouri de informare asupra numărului de locuri libere pe fiecare nivel;

 • -  Se vor instala bariere pentru controlul accesului in parcările închise;

 • -  Se vor instala camere video ANPR pentru recunoașterea automata a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor care utilizează parcările închise;

 • -  Se vor instala standuri pentru emitere tichete pe caile de acces in parcările închise;

 • -  Se vor instala standuri pentru validarea tichetelor plătite pe caile de ieșire din parcările închise;

 • -  Se vor instala terminale automate pentru plata taxei de parcare;

 • -  Se vor instala case manuale pentru plata taxei de parcare;

 • -  Se vor instala semafoare pentru controlul accesului in parcările închise;

 • -  Se vor instala camere video pentru supravegherea spatiilor de parcare;

 • -  Se va sistematiza circulația in parcari prin intermediul marcajelor si indicatoarelor rutiere;

C. SUBSISTEMUL CENTRU DE CONTROL

 • -  Se vor instala echipamentele hardware si aplicațiile software necesare pentru gestionarea componentelor instalate in parcari;

 • -  Se va realiza o aplicație mobila pentru informarea in timp real a conducătorilor auto asupra locurilor de parcare diponibile si ghidarea pe traseul optim către acestea.