Hotărârea nr. 389/2019

HCL prin care se ia act de receptia pt. ob. de inv. Stabilizare carosabil str. Victor Bilciurescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr. 10 din Municipiul Pitești


Consiliul Local al N

Având în vedere :

-Referatul de aprob Pitești;

-Raportul nr. 57219


lunicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

ire pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


___r____1 ___ 27219/21.11.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 9, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;


nr.58102/2019, nr.58103/20 9, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58 lUO/zuiv;

Văzând prevederile art. 290, art. 297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


um și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului r, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

Victor Bilciurescu nr. 10 din municipiul Pitești, cu o valoare usiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal


Stabilizare carosabil strada

totală de 193.415,44 lei inel        , .                               ...

de recepție nr. 9012/11.11.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.                                                                         . w .

(2) Bunul prevăzut la alin. (1) se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei


Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.


(3) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se mod ifică potrivit prezentei hotărâri.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public


Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 389 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


INVESTITOR:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

PITEȘTI


APROBAT, Director,


Ana Radulescu

//. w?


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 9012/11.11.2019


1. Privind execuția BILCIURESCU ”,luc încheiat intre A.D.P. PI


lucrărilor de „STABILIZARE CAROSABIL STR.VICTOR rari executate in cadrul contractului nr.4828 / 24.06.2019 TESTI si SC HIDRO CONSTRUCȚIA ARGEȘ SRL


2. r                  -

către MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 29.07.2019 , cu valabilitate pana la data de


.4?2.ra,r^e aU “*efutate *n baza Autorizației de construire nr. 551 eliberata de 29.07.2020.                                             '                 r

3. Comisia de recepție și-a desfasurat activitatea în data de 11 11.2019 conform deciziei nr. 394/03.10.2019 fiind formata din :


ție și-a desfasurat activitatea în data de 11 11.2019 , conform


Președinte: d-na Mitrea Carmen - sef S.T.P.M.-A.D.P. Pitești Membrii:

dl.Stoian Robert Ionut-di Pavel Ionel - sef f d-na Sillo Alina - Inspectoratul in Construcții Pitești dl. Francii Sorin - inginer specialist d-na Visinescu Mihaela -insp.specialitate Compartimentul Ei d-na Musat Anca- inși


■ sef Serviciu Tehnic Primăria Municipiului Pitești Birou Aprovizionare si Investiții - A.D.P.Pitesti


4.p. Specialitate STPM- ADP Pitești


Au mai fost prezenti : di. Mircea Bucur

D-na Zamfir Gabriela SC Hidro


- proiectant


Secretariatul a fost asigurat de dl. Barbu Viorel - diriginte șantier autorizat in domeniile :3;1 Autorizația nr.00024569

6.


Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: 6 1 Capacitati fizice realizate :


Refacere sistem

Racord SR proilectat cu SR existent, L=40 m, pe o singura banda de circulație afectata , urmare a lucrărilor de stabilizare a carosabilului

Asigurarea unei pante transversale unice de 3.5% spre zidul de sprijin

Zidul de sprijin - suprapus pe limita de proprietate pe actualul amplasament in lungime de 35.70 m

Elevația zidului

Marcajul longitudinal discontinuu pe o lungime de 30 m


rutier : S = 165 mp


pante transversale unice de 3.5% spre zidul de sprijin suprapus pe limita de proprietate pe actualul amplasament in


de sprijin - lățime parte superioara 30 cm si la baza 50 cm6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în iista dit

E CAZUL -


procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate îi expertizelor tehnice, .......

măsurătorilor și altor Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal.

-NU EST


in urm;


6.3 Nu au fost rea


izate masurile prevăzute in avizul de securitate la incendiu si documentația din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor , cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces -verbal

-NU ESTE CAZUL-


64^™Ie CUpr‘"Se în Hsta din Anexa nr' 3 la Prezentul proces - verbal prezintă fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia t cerințe fundamentale, caz în care se impune expertize tehnice,

CAZUL -


vicii care nu pot sau a mai multoi reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

-NU ESTE


6.5 Valoarea fina respectiv 157716.62 contractului nr.4828/24.


a a lucrărilor executate este de 132534.98 lei + TVA lei,din care C+M 132534.98 fara TVA executata in baza 06.2019


6.6 Perioada de garanție : 36 luni


6.7 Alte constatări . i " '

( nu s-a putut examina nemijlocit construcția , autorizația de construir


inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei _                   , se constata ca lucrările nu respecta


e, reprezentantul autoritatii administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii-ISC, al direcțiilor județene pentru cultura/Directiei pentru cultura a Municipiului 31 inspectoratelor Județene pentru situații de urgenta propun respingerea

-NU ESTE CAZUL-


recepției, etc


7.


In urma constatări

[ x ] admiterea recepției la terminarea lucrări


or făcute , comisia de recepție decid/?*"


[ ] respingerea recepției la terminarea lucrări


8.


Comisia de recepție motivează decizia luata prin : > Vizualizarea lucrărilor;

Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției ;> Prezentarea referatului proiectantului si dirigintelui de șantier ,


> prezentarea adeverinței ISC


Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri : Urmărirea comportării in exploatare

a lucrării,conform legislației in


•                         .                   ..... *                             ---------HI

vigoarerorganizarea activitatn privind urmărirea comportării in exploatare a construcției


conform prevederilor Legii nr. 10 /1995,Normativului P139-99.

10.


11.


astazi 11.11.2019 , la sediul A.D.P. Pitești in 3 exemplare.


Prezentul Proces Verbal, conținând 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat

Alte mențiuni - NU ESTE CAZUL .

Semnătură:


Comisia de recepție:

Președinte: d-na Mitrea Carmen - sef S.T.P.M. -A.D.P. Pitești... ........

Membrii:

dl.Stoian Robert lonut- sef Serviciu Tehnic Primăria Municipiului Pitești..

dl Pavel Ionel - sef Birou Aprovizionare si Investiții - A.D.P.Pitești

d-na Sillo Alina - Inspectoratul in Construcții Pitești...

dl. Francu Sorin - inginer specialist

d-na Visinescu Mihaela -insp.specialitate Compartimentul Financiar-Contabiluaie •

d-na Musat Anca- ins


Au mai fost prezenti : dl. Mircea Bucur - proiectant...


D-na Zamfir Gabriela