Hotărârea nr. 388/2019

HCL prin care se iua act de receptie -Reparatii gard Colegiul Zinca Golescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu” din Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.56891/19.11.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile art.290, art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1). Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu ” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 291.666,7 llei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.38050/19.08.2019, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Bunul prevăzut la alin. (1) se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Colegiului Național „Zinca Golescu”, din municipiul Pitești.

 • (3) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri.

 • (4) Direcția Servicii Publice și Achiziții va proceda la completarea protocolului de predare -primire încheiat între Municipiului Pitești și Colegiul Național „Zinca Golescu” nr.3889/26.01.2001 potrivit prezentei hotărâri.

Art. 2. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Colegiul Național „Zinca Golescu”, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Piteșți.


Pitești,

Nr. 388 din 28.11.2019


. /<„Reparație capitală gard teren de

”, lucrări executate în cadrul ContractuluLnr. 59870 din CIP1UL PITEȘTI și S.C. NEGREANU CO


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: sport Colegiul Național Zinca Golescu 14.12.2018, încheiat între MUN

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


 • - adresa administrativa: Str. Egalitarii, nr. 34

 • - număr cadastral/număr topografic: 84679- număr carte funciară: 8467p

baza Autorizației de construire nr. 51, eliberată de MUNICIPIUL cu valabilitate până la data: 18.02.2021.


2. Lucrările au fost executate în PITEȘTI la data de 04.02.2019,


3. Comisia de recepție și-a desfiișurat activitatea de la data: 13.08.2019 până la data: conform dispoziție nr. 1004/2019 fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume): G

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


AVA MARI A - Sef Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești


OPRESCU MARIOARA


MARINACHE DUINU N1COLETA


REPREZENTANT IJC ARGEȘ


REPREZENTANT MCIN


Secretar: URSII BOGDAN ȘTEFAN

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

NU CONSTANCON S.R.L.


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspectoratul Județean în Construcții Argeș

 • - Ministerul Culturii si Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultura Argeș

- S.C. MIBO ART CONSTRUCT CONSULT SRL - DIRIGINTE ȘANTIER


EXECUTANT: S.C. NEGREA


PROIECTANT: S.C. SILVORA TERA S.R.L.


11. Alte mențiuni
Comisia de recepție :

Președinte*, (nume și prenume): GAVA MARIA — Sef Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

OPRESCU MARIOARA


MARINACHE DUINU NICOLETA


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspectoratul Județean în Construcții Argeș

 • - Ministerul Culturii si Identității Naționale - Direcția Județeană pentru

Nr. crt.

Denumire m

ijloc fix

Clasifîcație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Gard aferent terenului de spc „Zinca Golescu”

Proiectare: 42.492,20 lei

Lucrări de execuție: 245.8

Dirigenție de șantier: 2.11 Cote ISC: 1.239,45 lei

rt al Colegiului Național

25,06 lei

0,00 lei

1.6.3.2

25

291.666,71

TOTAL

291.666,71