Hotărârea nr. 387/2019

HCL privind repartizarea unei locuinte sociale in conditiile OUG 74-2007

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


privind repartizarea unei iocuin locuințe sociale destinate chiriașii < natură foștilor


HOTĂRÂRE

[e sociale în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de or evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în proprietari, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Munici jiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; - Raportul de specialitate nr. 36586/18.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții; -Avizele comisiilor de i

nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.5:

-Adresa nr. 1902/02.02.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiuh i Pitești sub nr. 5788/05.02.2018;

-Procesul-verbal nr. 36535/18.11.2019 al Comisiei pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114^1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Nci locuințele nr.l 14/1996, ale O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, cu modificările și completările ulteri, repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și ale H.C.L. nr. 301/26.09.2019 privind soluționare cererilor de repartizare fondului de locuințe sociale destii retrocedate în natură foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, 8105/2019 și nr.58106/2019;


rmelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind


oare, ale H.C.L. nr. 99/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru


a unor unități locative, în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea nate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se aprobă repa


irtizarea, în vederea închirierii, a garsonierei nr. 97 situată în strada Lânăriei

nr.3, bl. A3, sc. A, declarată drept locuință socială, doamnei             cu domiciliul în municipiul Pitești, str.


(2). In termen de 15 zile 1 icrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiarul repartiției se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.


(3). Neprezentarea în term


Art.2. Direcția Servicii Municipiului Pitești vor aduce la precum și doamnei            de


enul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea valabilității repartiției.


Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 387 din 28.11.2019