Hotărârea nr. 386/2019

HCL privind repartizarea unei locuinte ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită în municipiul Pitești prin AgențiaNațională pentru Locuințe


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul de specialitate nr. 56956/20.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

-Procesul-verbal nr. 56955/20.11.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

-Adresa nr.l 3287/26.08.21

Pitești înregistrată sub nr.39552/28.08.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legi republicată, cu modificările și Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.345/31.10.2019 pentru aprob;

locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă pentru anul 2C

în temeiul dispozițiilor ulterioare,


019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului


i nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea


iarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de


19;

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a unității locative nr.32 construită în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, din blocul 1 ANL, Aleea Căminelor nr.25, domnului Oprea Silviu-Florian :u domiciliul în Pitești, județul Argeș.

(2) în termen de 15 zi repartiției se va prezenta la Sen încheierea contractului de închirii


le lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiarul . iciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru iere.

(3) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea valabilității repartiției. Art.2. (1) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va perfecta contractul de închiriere în condițiile O.U.G. 40/1999, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

(2) Contractul de închiriere se încheie pe o perioada de 5 ani, calculați de la data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii, prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată rea Silviu-Florian, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Municipiului Pitești vor aduce acestora, precum și domnului Opi


Pitești,

Nr. 386 din 28.11.2019