Hotărârea nr. 385/2019

HCL prin care se ia act de receptie la terminarea lucrarilor GPP Luminisul Padurii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” din Municipiul Pitești

Consiliul Local al Munici]

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 56894 /19.1

-Avizele comisiilor de sp<

nr.58103/2019, nr.58104/2019,

Văzând prevederile art.


piului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

1.2019 al Direcției Tehnice;

ecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările

ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „ Luminișul Pădurii ” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 178.423,78 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 24112/22

05.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

e decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

(2) Bunurile prevăzute în anexele nr.l și nr.2 rămân înregistrate în evidența contabilă a și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Grădiniței cu


Art.2. (1) Modificările c

Primăriei Municipiului Pitești

Program Prelungit „Luminișul Pădurii”, din municipiul Pitești.

 • (3) Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR


 • (4) Inventarul bunurilor

nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

că, Direcția Tehnică, Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul


Art.3. Direcția Economi

Pădurii” și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri

care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 385 din 28.11.2019

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Bogdan Ursu - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 2.4 / 8 Autorizație nr. 00022037

  e la terminarea lucrărilor:


 • 6. Constatările comisiei de recepți

  nform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a dispozițiilor de


  • 6.1. Capacități fizice realizate: co

șantier.

lele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor


 • 6.2. Nu au fost remediate aspec recepție la terminarea lucrărilor, topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 112.912,84 lei fara TVA (134.366,28 lei cu TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București respingerea recepției etc. -

  că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul


  sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției Ia terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor

proiectantului și dirigintelui de șantier


 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform

  prevederilor legii 10/1995


 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 22.05.2019 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume) Maria Gava - Șef Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Marioara Oprescu - Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI’

Mirela Burcă - Inspector Serviciul

Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI


Nicoleta Marinache-Duinu - Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Mărgărit Calugarescu -

țiL

Inspector

. \ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTISecretar Bogdan Ursu - Diriginte Șantier SC Mibo Art Construct Consult SRL

Grădinița cu Program Prelungit "Luminișul Pădurii

A N E X A nr. 2 La Hotărârea Consiliului Local

Nr.

INVENTARUL

obiectivului de investiții « Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” »

Nr. ort.

Denumire m

ijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Clădirea Grădiniței cu Program Pădurii”- Reabilitare instalație Proiectare: 40.757,50 lei Lucrări de execuție: 134.366,2 Dirigenție de șantier: 3.300,00

Prelungit „Luminișul electrică :

8 lei

ei

1.6.2

15

178.423,78

TOTAL

178.423,78


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTÎNA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA GA VA


p

Ii