Hotărârea nr. 384/2019

HCL privind alocarea unei subventii - ASCHFR

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

enții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor


privind alocarea unei subv

Handicapați Fizic Români^, fdiala Argeș, Asociația Salvați Copiii, filiala Argeș, Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism


din România-filiala Argeș


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare -Raportul nr.20379/12 Procesul-verbal nr. 19538/31.IC și fundațiilor în vederea acordării subvenției;

-Avizele comisiilor

nr.58102/2019, nr.58103/2019,


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; .11.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și .2019 întocmit de Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

-Cererea Asociației ce Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, piului Pitești sub nr.45454/27.09.2019, a Asociației Salvați Copiii,


înregistrată la Primăria Munici

filiala Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.45357/26.09.2019, a Asociației Handicapaților Neuromotor nr.45770/30.09.2019 și a Asoci

Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44741/24.09.2019, precum și documentațiile depuse de acestea;

-Rapoartele privind nr.18882/23.10.2019, nr. 18666/21.10.2019 și nr. 17589/23.10.2019 întocmite de Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției;

Văzând prevederile L fundațiilor române cu persona socială, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 și art. 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiile

ulterioare,


Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub ației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala


oportunitatea acordării subvenției   nr. 18624/21.10.2019,


ițiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției;

egii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și itate juridică, care înființează și administrează unități de asistență3/2001, cu modificările


Art.l. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul pe anul 2020 în sumă de 21.000 lei Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați sediul în Pitești, str. Carol Davîla, bl. Bl, sc. A, ap. 1, pentru un număr de 12 asistați ai Centrului de Socializare „Nova”, domiciliați

 • (2) Se aprobă alocarea sumă de 70.000 lei Asociației bl.B3, parter, pentru un număr


itești, a subvenției omânia, filiala Argeș, cu


în Pitești, respectiv 175 lei lună/ persoană asistată.

de la bugetul pe anul 2020 al municipiului Pitești, a subvenției în Salvați Copiii, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str. I.C. Brătianu, de 40 asistați ai Centrului de Zi „Creștem împreună”, domiciliați în


Pitești, respectiv 175 lei lună/ persoană asistată.

 • (3) Se aprobă alocarea sumă de 28.000 lei Asociației Handicapaților Neuromotor Argeș, cu sediul în Pitești, str. Libertății, bl.Dl, parter, pentru un număr 175 lei lună/ persoană asistată.

 • (4) Se aprobă alocarea


de la bugetul pe anul 2020 al municipiului Pitești, a subvenției în


de 16 asistați ai Clubului “Oblio”, domiciliați în Pitești, respectiv


de la bugetul pe anul 2020 al municipiului Pitești, a subvenției în


sumă de 19.250 lei Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str.Costache Negri nr.26, pentru un număr de 11 asistați ai Centrului de Zi pentru Copii și Adulți cu Autism “Happy Care Center”, domiciliați în Pitești, respectiv 175 lei lună/ persoană asistată.


la alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) se acordă în tranșe lunare, brie 2020.

 • (6) Subvențiile nu se vor acorda în perioadele în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociațiile se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistență socială.

 • (7) Pentru acordarea subvențiilor, asociațiile își vor deschide un cont bancar special, iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct.

 • (8) Sumele primite cu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului 2020 în contul aceasta la bugetul local al municipiului Pitești, în primele 5 zile


(5) Subvenția prevăzută pe perioada martie 2020-decenp

asociației, se restituie de către lucrătoare ale anului 2021.

Art.2. (1) Convențiile provizorii și definitive pentru acordarea serviciilor de asistență socială oferite de Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, respectiv Asociația Salvați Copiii, filiali Argeș, Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Ad Direcției de Asistență Socială Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G.R. nr.l 153/2001, cu modificările și completările ulterioare.

lulți cu Autism din România, filiala Argeș, se încheie prin grija a Municipiului Pitești, în forma prevăzută în Anexa 3 la Normele


 • (2) Convențiile provizorii se vor încheia în luna decembrie 2019, după adoptarea prezentei hotărâri.

  ve se vor încheia în termen de 30 de zile de la data aprobării


 • (3) Convențiile definiți bugetului municipiului Pitești, pe anul 2020.

 • (4) Convențiile prevăzute la alin.(l) se semnează de către primarul municipiului Pitești și directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.3. Primarul Munici piului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora și Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociației Salvați Copiii, filiala Argeș, Asociației Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala

Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 384 din 28.11.2019