Hotărârea nr. 383/2019

HCl privind aprobarea Deviz Gen Centru Multifunctional Comunitar

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții «Centru Multifuncțional Comunitar” din cadrul proiectului „Integrat! Nu Asistat! Dezvoltarea Socială și Economică a Persoanelor Defavorizate din Sud - Vestul Municipiului Pitești”, cod MySmis 114973


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare p

  • - Raportul nr. 56962/20.1

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019,

Văzând prevederile art,

ulterioare, ale art. 44 alin. (

modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de inve

In temeiul dispozițiilor

ulterioare,


»entru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; 1.2019 al Direcției Tehnice;


nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu completările 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu


stiții finanțate din fonduri publice,

art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional Comunitar”, cu o valoare totală estimată de 964.212,72 lei inclusiv T.V.A., conform anexei, care este parte

(2) Finanțarea obiectivul Capital Uman 2014-2020, Axa alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


integrantă din prezenta hotărâre.

ui se va realiza din sume alocate în cadrul Programul Operațional Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei și din sume


Pitești,

Nr. 383 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru
DEVIZ GENERAL Actualizat


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelo

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL

Cheltuiel

.1

pentru obținerea si amenajarea terenulu

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si a terenului la starea inițiala

ducerea

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utili

atilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare ob

ectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizații

jbtinerea de

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si a energetic al clădirilor

uditul

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

87.500,00

16.625,00

104.125,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de a lucrărilor de intervenții si deviz general

bizare a

19.500,00

3.705,00

23.205,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vede avizelor/acordurilor/autorizatiilor

rea obținerii

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectu detaliilor de execuție

ui tehnic si a

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

60.000,00

11.400,00

71.400,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Scrierea cererii de finanțare

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Managementul de proiect pentru obiectiv

ul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.3

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

16.000,00

3.040,00

19.040,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantul

li

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la falei programul de control al lucrarilor/tfe exec cate Inspectoratul de Stat in Cqhsttuctii

    //Or K

Utîe1, aX^

1.000,00

rr \\

190,00

1.190,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

6.000,00

1.140,00

7.140,00


TOTAL CAPITOL 3

104,000.00

19,760.00

123,760.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

664,050.40

126,169.58

790,219.98

4.1.1

Ob.01 Centru Multifunction. Comunita

C5 - Parter

664,050.40

126,169.58

790,219.98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologic

e si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si fur necesita montaj

ictionale care

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si fur necesita montaj si echipamente de tra

ctionale care nu nsport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

664,050.40

126,169.58

790,219.98

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3,900.00

741.00

4,641.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferer de șantier

ite organizării

3,900.00

741.00

4,641.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării santierulu

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditul

ii

3,988.24

0.00

3,988.24

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente ere finanțatoare

ditului băncii

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul caii construcții

ații lucrărilor de

3,323.53

0.00

3,323.53

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul stat amenajarea teritoriului, urbanism si pe lucrărilor de construcții

ului in

îtru autorizarea

664.71

0.00

664.71

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constru

eforilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme construire/desfiintare

;i autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

34,960.93

6,642.58

41,603.51

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitat

B

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

42,849.17

50,232.75

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL MIN.CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CO

Ivi unitar

810,899.57

145,929.58

964,212.72

TOTAL Constructii+Montaj

667,950.40

126,910.58

794,860.98

XX

\\ <\ w

vA

\ I II

*// •/Agi