Hotărârea nr. 382/2019

HCL privind aprobarea proiectului Reabilitare termica GPP Castelul Fermecat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proi cu program prelungit


iectului „Reabilitare termică clădire Grădinița - Grădinița Castelul Fermecat” și a cheltuielilor legate de proiect

unicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al M

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  r20.11.2019 al Direcției Tehnice;


 • - Raportul nr. 56976/

  • - Avizele comisiilo* de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/201

  • - Scrisoarea de fin

  Regională Sud Muntenia cu nr. 19296/31.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.53184/31.10.20

  Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b din Codul Administrativ cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 40/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termic; Fermecat”, precum și ale Ce i proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1;

  în temeiul dispozi

  completările ulterioare,


  19, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

  talizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare


  9;


  ă clădire Grădinița - Grădinița cu program prelungit Castelul indițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de


  țiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din


  HOTĂRĂȘTE:  Adtpîfi^trativ, cu


Art. 1. Se aprobă proiectul "Reabilitare termică clădire Grădinița - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat’

în vederea finanțării acestuia în cadrul


Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017A-.4/4.4/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat”, în cuantum de 1.405.930,32 lei, inclusiv TVA.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 28.118,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului ontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

în condițiile rambursării/ dec<

Art.6. Se împuternici Ionică, să semneze toate act Pitești.


ește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin - Cornel :ele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Econom ce.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul ipiului Pitești și publicată pe site-ul Primăriei Municipiului riapitesti.ro.

Consiliului Local al Munic

Pitești, respectiv www.prima

Prezenta hotărâre a

„pentru”, din totalul de 23 consilieri prezenți.


fost adoptată astăzi 28.11.2019, cu un număr de 23 voturi


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.382 din 28.11.2019