Hotărârea nr. 381/2019

HCL prin care se ia cat la terminarea lucrarilor pt. ob. Reabilitare instalatie SG Matei Basarab

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab” din Municipiul Pitești


Consiliul Local al Munâ

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr, 56896/19.

-Avizele comisiilor de s]

nr.58103/2019, nr.58104/2019,

Văzând prevederile art.


icipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


11.2019 al Direcției Tehnice;

ipecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările


In temeiul dispozițiilor ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Ia act de recepții la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 370.100,15 le inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr. 29610/24.06.201


9, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2 .


Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Bunurile prevăzute în anexele nr.l și nr.2 rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”.

 • (3) Anexele nr. 1 și 2 fac


parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • (4) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

Art.3. Direcția Economi că, Direcția Tehnică, Școala Gimnazială „Matei Basarab” și Direcția Administrație Publică Locală, hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezenteiINVESTITOR: Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea^


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: «Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”», lucrări executate în cadrul Contractului nr. 57895 din 05.12.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și SC FOREST ELCTRO GRUP 2002 SRL.


1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: Strada Gheorghe Ionescu Gion 5, Pitești

 • - număr cadastral/număr topogra:

 • - număr carte funciară:


fie:


2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. valabilitate până la data:


eliberată de la data de cu


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 24.06.2019 până la data: 24.06.2019, conform dispoziție nr. 870/2019 fiind formată din:


Președinte: (nume și prenume)

Maria Gava - Șef Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


Marioara Oprescu

Mirela Burcă

Nicoleta Marinache-Duinu

Mărgărit Calugarescu


 • - Inspector Serviciul Investiții

 • - Inspector Serviciul Investiții

 • - Inspector Serviciul Investiții

 • - Inspector Serviciul Investiții
Executant: S.C.FOREST ELCTRO GRUP 2002 S.KL.'W

. Proiectant: S.C. ENERGO PROIECT CONSULT S.R^^^X /pENERGO<? | o PROIECT -W? CONSULT .


.. Școala Gimnazială „Matei Basarab” • 5. Secretariatul a fost asigurat de

  Bogdan Ursu - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile :


2.4 / 8 Autorizație nr. 00022037, Gheorghe Alexandru, domeniul/domeniile 6.1, 8.1, 8.2, 9.2, 8.3

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  6.1. Capacități fizice realizate: c șantier.


onform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a dispozițiilor de

ctele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor


 • 6.2. Nu au fost remediate aspe recepție la terminarea lucrărilor, topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  e prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de


 • 6.3. Nu au fost realizate măsurii

execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 270.035,84 lei fara TVA ( 321.342,65 lei cu TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice Inspectoratului de Stat în Constricții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București respingerea recepției etc. -

competente care a emis autorizația de construire/desființare, al


sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

narea lucrărilor


[ ] respingerea recepției la termi

Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții proiectantului și dirigintelui de șantier


 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: tehnice, prezentarea referatelor

  ă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a


 • 9. Comisia de recepție recomand;

construcției conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995 .................................................

10. Prezentul proces-verbal, conț astăzi: 24.06.2019 , în 2 exemplare


inând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat

11. Alte mențiuni........................

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume) Maria Gava - Șef Serviciul Investiții

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

iciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

►sctor Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITE&T1

Marioara Oprescu - Inspector Servi

Mirela Burcă - Inspector Serviciul

Nicoleta Marinache-Duinu - Insp

Mărgărit Calugarescu - Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIASecretar Bogdan Ursu - SC Mibo Art Construct Consult

Gheorghe Alexandru Diriginte Șantier

Executant: S.C. FOREST ELCTRO GRUP 2002 S.R.L.

Proiectant: S.C. ENERGO PROIECT CONSULT S.R.L. ...GoVNr. crt.

Denumire n

lijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Clădirea Școlii Gimnaziale „V de sport și Atelier) - Reabilitai Proiectare: 40.757,50 lei Lucrări de execuție: 321.342,6 Dirigenție de șantier: 8.000,00

atei Basarab”, corp B (Sala e instalație electrică:

5 lei

lei

1.6.2

15

370.100,15

TOTAL

370.100,15