Hotărârea nr. 380/2019

HCL privind modificarea HCL nr.265-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL privind modificarea H.C.L,

HOTĂRÂRE

nr. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei


și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

8.11.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul


  • -  Raportul nr. 56683/1

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/20ip, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile ar

administrativ, cu completării^ ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru e completările ulterioare;

în temeiul dispozițiil

completările ulterioare,


:. 129 alin. (3) lit.” c” și ale art. 621 alin. (3) din Codul


aborarea actelor normative, republicată, cu modificările și


or art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 265/29.08.2019 referitoare la aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic se transformă în funcție publică de execuție de inspec


or, clasa I, gradul profesional asistent.


Art.II. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile


prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.


va


fi comunicată acestuia de către Secretarul General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești,

Nr. 380 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,


Andrei-Cătălin Călugăru