Hotărârea nr. 38/2019

HCL privind aprobare deviz sistem management trafic


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7495/13.02.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d„ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători", cu o valoare totală estimată de 35.583.114,86 lei, inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători“, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr.38din 21.02.2019

Anexa nr. 4 la HCL nr-

Proiectant, SC UTI GRUP SA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții “Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de transportul public de călători”

pentru


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

fei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

2.1.1-Obiectul 1 -Subsistem control trafic

222,921.00

42,354.99

265,275.99

2.1.2-Obiectul 6 -Subsistem dispecerat

7,191.00

1,366.29

8,557.29

2.1.3-Obiectul 10-Subsistem cântărire in mișcare

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

230,112.00

43,721.28

273,833.28

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

98,618.00

18,737.42

117,355.42

3.1.1. Studii de teren

71,546.00

13,593.74

85,139.74

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

27,072.00

5,143.68

32,215.68

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

29,794.00

5,660.86

35,454.86

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

118,537.00

22,522.03

141,059.03

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentațîe de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33,983.00

6,456.77

40,439.77

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9,200.00

1,748.00

10,948.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,397.00

1,405.43

8,802.43

3.5.6. Proiect tehnic

53,478.00

10,160.82

63,638.82

3.5.7. Detalii de execuție

14,479.00

2,751.01

17,230.01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

140,000.00

26,600.00

166,600.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

130,000.00

24,700.00

154,700.00

3.7.2. Auditul financiar

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7.3 Asigurare expertiza tehnica în evaluare

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.7.4 Cererea de finanțare

24,737.00

4,700.03

29,437.03

3.8

Asistență tehnică

76,228.00

14,483.32

90,711.32

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

26,228.00

4,983.32

31,211.32

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

26,228.00

4,983.32

31,211.32

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către | Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

Total capitol 3

463,177.00

88,003.63

551,180.63

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10,965,541.60

2,083,452.90

13,048,994.50

4.1.1-Obiectul 1 -Subsistem control trafic

4,299,696.01

816,942.24

5,116,638.25

4.1.2-Obiectul 2-Subsistem monitorizare video trafic

63,041.95

11,977.97

75,019.92

4.1.3-Obiectul 3-Subsistem comunicații

1,849,958.89

351,492.19

2,201,451.08

4.1.4-Obiectul 4-Subsistem semnalizare rutiera

3,798,189.30

721,655.97

4,519,845.27

4.1.5-Obiectul S-Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersecții semaforizate

0.00

0.00

0.00

4.1.6-Obiectul 6 -Subsistem dispecerat

189,616.17

36,027.07

225,643.24

4.1.7-Obiectul 7-Subsistem detecție calitate aer si stare carosabil

14,753.28

2,803.12

17,556.40

4.1.8-Obiectul 8 -Subsistem analiza inteligenta trafic

6,454.56

1,226.37

7,680.93

4.1.9-Obiectul 9-Subsistem comunicații prin radio

657,107.65

124,850.45

781,958.10

4.1.10-Obiectul 10-Subsistem cântărire in mișcare

86,723.80

16,477.52

103,201.32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

1,225,950.27

232,930.56

1,458,880.83

4.2.1-Obiectul 1 -Subsistem control trafic

519,537.00

98,712.02

618,249.02

4.2.2-Obiectul 2-Subsistem monitorizare video trafic

4,955.50

941.55

5,897.05

4.2.3-Obiectul 3-Subsistem comunicații

144,864.09

27,524.18

172,388.27

4.2.4-Obiectul 4-Subsistem semnalizare rutiera

0.00

0.00

0.00

4.2.5-Obiectul 5-Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersecții semaforizate

175,939.80

33,428.56

209,368.36

4.2.6-Obiectul 6 -Subsistem dispecerat

115,179.87

21,884.18

137,064.05

4.2.7-Obiectul 7-Subsistem detecție calitate aer si stare carosabil

26,766.50

5,085.64

31,852.14

4.2.8-Obiectul 8 -Subsistem analiza inteligenta trafic

34,532.78

6,561.23

41,094.01

4.2.9-Obiectul 9-Subsistem comunicații prin radio

31,182.73

5,924.72

37,107.45

4.2.10-Obiectul 10-Subsistem cântărire in mișcare

172,992.00

32,868.48

205,860.48

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

13,480,136.07

2,561,225.85

16,041,361.92

4.3.1-Obiectul 1 -Subsistem control trafic

2,804,819.87

532,915.77

3,337,735.64

4.3.2-Obiectul 2-Subsistem monitorizare video trafic

593,420.50

112,749.89

706,170.39

4.3.3-Obiectul 3-Subsistem comunicații

174,022.20

33,064.22

207,086.42

4.3.4-Obiectul 4-Subsistem semnalizare rutiera

0.00

0.00

0.00

4.3.5-Obiectul 5-Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate

2,381,467.44

452,478.81

2,833,946.25

4.3.6-Obiectul 6 -Subsistem dispecerat

2,188,417.51

415,799.33

2,604,216.84

4.3.7-Obiectul 7-Subsistem detecție calitate aer si stare carosabil

508,563.50

96,627.07

605,190.57

4.3.8-Obiectul 8 -Subsistem analiza inteligenta trafic

669,386.22

127,183.38

796,569.60

4.3.9-Obiectul 9-Subsistem comunicații prin radio

592,471.87

112,569.66

705,041.53

4.3.10-Obiectul 10-Subsistem cântărire in mișcare

3,567,566.96

677,837.72

4,245,404.68

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

309,184.60

58,745.07

367,929.67

4.5.1-Obiectul 6 -Subsistem dispecerat

309,184.60

58,745.07

367,929.67

4.6

Active necorporale

2,859,439.06

543,293.42

3,402,732.48

4.6.1-Obiectul 5-Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersecții semaforizate

722,935.20

137,357.69

860,292.89

4.6.2-Obiectul 6-Subsistem dispecerat

1,422,932.94

270,357.26

1,693,290.20

4.6.3-Obiectul 8 -Subsistem analiza Inteligenta trafic

298,602.28

56,734.43

355,336.71

4.6.4-Obiectul 10-Subsistem cântărire in mișcare

414,968.64

78,844.04

493,812.68

Total capitol 4

28,840,251.60

5,479,647.80

34,319,899.39

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

34,500.00

6,555.00

41,055.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de_^_____ șantier

o.oo

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

34,500.00

6,555.00

41,055.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului            /, q C//;      \

> ^6,637.64

0.00

136,637.64

KW

a

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

62,108.02

0.00

62,108.02

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12,421.60

0.00

12,421.60

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

62,108.02

0.00

62,108.02

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

186,324.06

35,401.57

221,725.63

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

Total capitol 5

369,461.70

44,236.57

413,698.27

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

20,591.00

3,912.29

24,503.29

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

20,591.00

3,912.29

24,503.29

TOTAL GENERAL

29,923,593.30

5,659,521.57

35,583,114.86

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

12,421,603.86

2,360,104.74

14,781,708.60

J\rmca r>r, 2 Iq MCl nr,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

“Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători”

MII RON ( cu TVA )

 • 1) Valoarea totala a investiției;

din care construcții montaj

curs valutar: 1 euro =

 • 2) Durata de realizare a investiției

  35,583

  14.782

  4.6500


  17 luni


 • 3) Eșalonarea investiției

AN I

AN II

 • 4) Capacitati

RON

INV

33,804

C+M

14,043

INV

1,779

C+M

739Denumire indicator


UM


 • 1  Intersecții semaforizate                               buc

 • 2  Centru Comanda si Control                          buc

 • 3  Sistem comunicații fibra optica                        buc

 • 4  Locații supravegheate video                         buc

 • 5  Sistem cântărire in mișcare                           buc

 • 6  Sistem prioritizare autobuze                          buc


7 Sistem analiza calitate aer si stare carosabil

buc


8 Sistem analiza inteligenta trafic


buc


9 Sistem de comunicație prin radio


buc


Cantitate

 • 38

1

1

 • 39

5

1

1

1

1


DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

TITULARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Pitești

PROIECTANT: SC UTI GRUP S.A.

Indicatori tehnlco-economici:

 • •   Valoare totala a investiției asa cum reiese din Devizul General, tara TVA, utilizând preturi din noiembrie 2018 este de : 29,923,593.30 lei

 • •   Din care C+M: 12,421,603.86 lei

  Denumire indicator

  Intersecții semaforizate

  Centru Comanda si Control

  Sistem comunicații prin radio si fibra optica

  Locații supravegheate video

  Sistem cântărire in mișcare

  Sistem prioritizare autobuze

  Sistem analiza calitate aer si stare carosabil

  Sistem analiza inteligenta trafic


  UM

  Cantitate

  buc

  38

  buc

  1

  buc

  1

  buc

  39

  buc

  5

  buc

  1

  buc

  1

  buc

  1


Durata de execuție: 14 luni Durata totala a investiției: 17 luni

Subsistemele componente ale sistemului propus sunt:

o subsistem de control al traficului;

o subsistem de monitorizare video a traficului;

o subsistem de comunicații cu fibra optica;

o subsistem de comunicații radio;

o subsistem centru de comanda si control;

o subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale și verticale)

subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate.

o      subsistem detecție calitate aer si stare carosabil

o      subsistem analiza inteligenta trafic

o     subsistem cântărire in mișcare


Sistemul ce va fi implementat are multiple beneficii pentru cetateni. Astfel, prin prioritizarea transportului public, acesta va deveni mai atractiv pentru cetateni. Totodată se vor reduce timpii de deplasare in rețea si vor scadea emisiile poluante. Reprezentanții municipalității vor avea la indernana instrumente software de monitorizare, comanda si control foarte performante astfel incat sa poata fi luate cele mai bune decizii in favoarea cetățenilor.

SUBSISTEM DE CONTROL AL TRAFICULUI

Pentru realizarea unui sistem de management al traficului s-a optat la o soluție considerata optima din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse si echipamentelor necesare, dar cea mai buna din punct de vedere funcțional.

In sine s-a propus înlocuirea echipamentelor din 16 intersecții semaforizate existente, menținerea echipamentelor existente in 4 intersecții semaforizate si realizarea de 18 noi intersecții propuse spre semaforizare pe acest tronson.

Intersecțiile care s-au analizat, sunt următoarele:

1)

2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

9)


Str. Dumbravei - Str. Trivale - Str. Matemitalii - semaforizata

Bd. Republicii - Str. Matemitalii - semaforizata

Bd. Republicii - Str. Constantin Zarnescu - semaforizata

Str. Matemitalii — Str. Victoriei - nesemaforizata

Calea București - Bd. I.C. Bratianu - semaforizata

TP : Bd. I. C. Bratianu - Str, Justiției - nesemaforizata

Pasaj Teiuleanu - Str. maior Gh. Sontu - nesemaforizata

Str. maior Gh. Sontu - Str. Targu din Vale - semaforizata

Bd. Republicii - Str. C.A. Rosetti - semaforizata

 • 10) Calea Craiovei - Bd. Frații Golești - semaforizata

 • 11) Bd. Eroilor - Str. Armând Calinescu - semaforizata

 • 12) Bd. Eroilor - Bd.Republicii -Piața Muntenia - semaforizata

 • 13) Bd. 1 Decembrie 1918-Strada Paltinului - semaforizata

 • 14) Strada C.Zarnescu (Smeurei)- Strada Armând Calinescu - semaforizata

 • 15) Bd.N.Balcescu-Str.Negru Voda-Calea Bascovului - nesemaforizata

 • 16) Bd.N.Balcescu-Str.Constantin Dobrogeanu Gherea - semaforizata

 • 17) Str. Exercițiu- Str. Smeurei - semaforizata

 • 18) Bd. Eroilor-Str.Exercitiu-semaforizata

 • 19) TP Bd. Republicii - Pasajul Doina si Ion Aldea-Teodorovici (BRD) - nesemaforizata

 • 20) Str.Exercițiu - Str,Teilor - nesemaforizata

 • 21) Str. Smeurei - Str.Teilor - nesemaforizata

 • 22) Str. Depozitelor - Str. Take lonescu (Publitrans) - nesemaforizata

 • 23) TP Calea București - Str. Florilor - nesemaforizala

 • 24) TP Calea București - Bloc34 - nesemaforizata

 • 25) TP Bd.N. Balcescu - Banca Transilvania - semaforizata • 26) Bd. N. Balcescu - Str. Mircea Eliade - nesemaforizata

 • 27) Bd. N. Balcescu - Aleea Spitalului - semaforizata

 • 28) TP Str. maior Gh. Sontu - Hotel Cora - nesemaforizata

 • 29) TP Str. Armând Calinescu - Colegiul I. C. Bratianu - semaforizata

 • 30) TP Calea Craiovei - Str. Ghe. Doja - nesemaforizata

 • 31) TP Str Armând Calinescu - Club 32 - nesemaforizata

 • 32) TP Bd. Republicii - Galeria de arta - semaforizata


 • 33) TP Bd. Republicii - Str. Panselelor - nesemaforizata

 • 34) TP Str. Egalitatii - Colegiu Zinca Golescu - semaforizata

 • 35) Bd. Republicii - Calea Craiovei - nesemaforizata

 • 36) TP Str. Egalitatii - Str. Vasile Lupu - nesemaforizata

 • 37) TP Str. Negru- Vodă - Str. Carpati - semaforizata

 • 38) TP Calea București - Acces Piața Ceair - nesemaforizata

In cadrul proiectului se vor instala:

 • >  Automate de dirijare a traficului de ultima generație capabile sa asigure adaptarea timpilor de semaforizare, la fiecare ciclu, pe fiecare direcție de deplasare, in funcție de valorile de trafic

 • > Semafoare cu LED

 • > Butoane pietoni

 • > Dispozitive acustice pentru persoanele nevazatoare

 • > Senzori wireless care asigura contorizarea in timp real a numărului de vehicule

 • > Aplicație UTC (Urban Traffic Control)

Fiecare intersecție nesemaforizata va fi bransata electric la rețea. Se vor realiza lucrări civile aferente.

SUBSISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI

In cadrul acestui subsistem s-a prevăzut echiparea intersecțiilor cu 1-2 camere video PTZ conectate la Centrul De Control.

Sistemul este compus din:

o stâlpi de susținere a camerelor video;

o fundație stâlpi;

o camere video IP;

o camere video IP pentru recunoașterea automata a numerelor de înmatriculare;

o camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

o aplicații software;

o echipamente de transmitere date

o echipamente de afișare a imaginilor video

o echipamente de înregistrare a imaginilor video

o aplicații de management

SUBSISTEM DE COMUNICAȚII PRIN RADIO SI FIBRA OPTICA

Pentru conectarea principalelor nodurilor de rețea in care se instalează echipamente, se propune realizarea unei infrastructuri de fibra optica ingropata, 24 fibre, in tubulatura proprie. Pentru punctele foarte îndepărtate, la care o investiție in infrastructura ingropata nu se justifica, se vor instala echipamente comunicații radio.

Astfel, utilizând infrastuctura de comunicații, toate subsistemele vor comunica

cu Centru de Comanda si Control.


SUBSISTEM CENTRU DE COMANDA SI CONTROL

CCC este un sistem operațional non-stop, funcționând 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămâna si reprezintă „inima" oricărui sistem integrat.

Se va realiza un Centru de Comanda si Control in parcarea Politiei Locale din B-dul Eroilor nr.30 .

în cazul sistemului de trafic management și monitorizare prezentat în studiul de fezabilitate, centrul de comandă și control va integra monitorizarea și managementul tuturor sistemelor instalate, respectiv: management de trafic, monitorizare video, detecție calitate aer si stare carosabil, analiza inteligenta trafic, prioritizare transport in comun, etc.

In cadrul Centrului de Comanda si Control, va fi implementat și un sistem automat de management intern (FMS- Fault Management System), precum si o aplicație de tip "Interfața Grafica Comuna" care va conecta toate subsistemele, oferind operatorilor un singur instrument de lucru, extrem de facil si prietenos.

SUBSISTEM SEMNALIZARE RUTIERA (marcaje orizontale si verticale)

Pentru imbunatatirea condițiilor de trafic si asigurarea siguranței participantilor la trafic au fost proiectate marcaje orizontale insotite de semnalizare pe verticala, acolo unde s-a impus acest lucru.

SUBSISTEM DE PRIORITIZARE A VEHICULELOR DE TRANSPORT PUBLIC IN INTERSECȚII SEMAFORIZATE

Prioritizarea pentru vehiculele de transport public se va realiza pentru acele vehicule care sint in intirziere fata de graficul de transport.

Pentru asigurarea cererii de prioritate pentru vehiculele intarziate, se vor monta in autovehicule echipamente dedicate.

SUBSISTEM DETECȚIE CALITATE AER SI STARE CAROSABIL

Prin intermediul rețelei de telecomunicații, datele achiziționate de senzorii pentru calitatea aerului cat si cei in carosabil vor fi transmise in Centrul de Monitorizare către echipamentele de înregistrare, stocare, afișare si alarmare dedicate acestui subsistem. Subsistemul va conține si o componenta software dedicate.

SUBSISTEM ANALIZA INTELIGENTA TRAFIC

Sistemul asigură detecția automată a incidentelor (oprirea vehiculelor, scăderea bruscă a vitezei), într-o zonă de detecție presetată.

Se vor monta totodată si camere ANPR pe stâlpii cu console aferenti semaforizării in intersecții aflat la marginea bulevardelor principale

SUBSISTEM CÂNTĂRIRE IN MIȘCARE

Sistemul realizează cantarirea in mișcare a autovehiculelor si Impunerea sancțiunilor legale, celor care depasesc sarcina maxima admisa pe sectorul de

drum.


Sistemul va tine cont de autorizațiile emise pentru transporturi speciale si va putea fi modificat in funcție de cerințele utilizatorilor.