Hotărârea nr. 379/2019

HCL privind completarea HCL nr.292-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind completarea H.C.L. n


HOTĂRÂRE


r. 292/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru


personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 56872/19.1


1.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, r.58105/2019 și nr.58106/2019;

.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria 1/19.11.2019;

1 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit


nr.58103/2019, nr.58104/2019, ni

- Adresa nr. 9091/18.11.

Municipiului Pitești sub nr. 5672

Văzând prevederile art. 1

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 310/26.09.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor irt. 196 alin. (1) lit. ulterioare,


”a” din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Anexa la H.C.L. nr. 292/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru upaționale „Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului


personalul din cadrul familiei oci

Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se completează, în sensul că, în tabelul de la lit. ”B. Funcții publice de execuție”, la nr. crt. 1, coloana „Funcția” se adaugă funcția publică de execuție de consilier achiziții publice.

Art.II. Poliția Locală a IM


unicipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 379 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru