Hotărârea nr. 378/2019

HCL privind modificarea HCL nr.189-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind completarea HCL nr.189/20.06.2019 privind transmiterea din administrarea S.C. Termo Calor Confort S


A. Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a bunurilor care aparțin CET Găvana și CET Pitești Sud I, aflate în domeniul public și privat al Municipiului Pitești și concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A.


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare 1

  • - Raportul nr.L________

  • - Avizele comisiilor de șj

nr.58103/2019, nr.58104/2019,

Văzând prevederile ait. 869 și art. 885 alin..(4) din Codul Civil, ale art.301 din Codul Administrativ, precum si ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


j aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; 56117/15.11.2019 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

pecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Art.3 la HCL nr. 189/20.06.2019 privind transmiterea din administrarea S.C. Termo administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului care aparțin CET Găvana și CET Pitești Sud I, aflate în domeniul


Calor Confort S.A. Pitești în Municipiului Pitești a bunurilor public și privat al Municipiului Pitești și concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., se completează cu un nou alineat, nr.(2), care va avea următorul cuprins:

“(2) Se constată revocat dreptul de administrare al S.C. Termoficare 2000 S.A. notat la Cartea Funciară nr.80273 a UAT Pitești

CET Găvana.”


asupra imobilului situat în Pitești, strada Găvenii nr.24, punct incintă


Art.II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189/2019 sunt și rămân valabile.

Art.III. S.C. Termo I

Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, .

hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și ADI Termoserv Argeș de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Calor Confort S.A., Serviciul Public Exploatare Patrimoniu al Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei


Pitești,

Nr. 378 din 28.11.2019