Hotărârea nr. 377/2019

HCL privind aprobarea alipirii a trei imobile -Prundu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea alipirii a trei imobile situate în Municipiul Pitești, cartierul Prundu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de ^probare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.56

168/15.11.2019 al Direcției Administrație Publică Locală,


Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/201-----------

9, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;


Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

completările ulterioare,


cadastru și carte funciară, cu modificările și completările în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se ap

Prundu, într-un singur lot, în

- Lotul nr.2,


robă alipirea imobilelor situate în municipiul Pitești, cartierul suprafață totală de 16580 mp., după cum urmează:

rezultat din actul de dezmembrare autentificat sub nr. 290/24.10.2019, teren în suprafață de 1396 mp., înscris în cartea funciară nr. 101617/Pitești;

-Lotul nr.l, nr. 1289/24.10.2019, teren în și C2-teren de fotbal, înscrise

- Lotul nr. 1, nr.1291/24.10.2019, în suprai

(2) Datele de id


rezultat din actul de dezmembrare autentificat sub suprafață de 13020 mp., împreună cu construcțiile CI-tribună în cartea funciară nr. 101621/Pitești;

rezultat din actul de dezmembrare autentificat sub ață de 2164 mp., înscris în cartea funciară nr. 101614/Pitești. entificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr. 1 nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul


Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian Gentea


Pitești,

Nr. 377 din 28.11.2019

//< / Z/2 /ftâ MC

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara 1:1000

1370400Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

| Mun. Pitești, B-dul Petrochimistilor, Nr. 29

16580 mp

"Baza Sportiva si de Agrement a Municipiului Pitești", Jud. Argeș

Cartea funciara |                      |UAT| Pitestl-intravilan

Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil

Situația actuala (inainte de alipire)

Situația viitoare (după alipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp) “

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

101617

1396

lCc

LOT 2 Curti-constructii

16580

lCc

Curti-constructii

101621

13020

lCc

LOT 1 Curti-constructii

101614

2164

lCc

LOT 1 Curti-constructii

Total

16580

16580


Executant,


Semnătură si stai


Data: 24.10.2iParafa

Semnătură si data

Stampila BCPI