Hotărârea nr. 375/2019

HCL privind completarea HCL nr.291-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind completarea H.C.L| pentru personalul din cadr de Asistență Socială a Mi


nr. 291/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază ul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Direcției nicipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Mu

Având în vedere:

-Referatul de aprobai

Pitești;

-Raportul nr. 56671/ aparatului de specialitate al Pr

-Avizele comisiilor

nr.58102/2019, nr.58103/201S

-Adresa nr.20678/18.

înregistrată la Primăria Munic

Văzând prevederile personalului plătit din fonduri 334/31.10.2019 privind modi


nicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


e pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


18.11.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul imarului Municipiului Pitești;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele , nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

1.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, ipiului Pitești sub nr. 56344/18.11.2019;

art. 11 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. ficarea și completarea H.C.L. nr. 332/27.09.2018 referitoare la


aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă și completările ulterioare;

A


pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările


In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

completările ulterioare,


”a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


.L. nr. 291/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Direcției de


Art.I. Anexa la H.C, pentru personalul din cadrul Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se completează, în sensul că, în

coloana „Funcția” se adaugă funcția publică de execuție de consilier achiziții publice.

Art.IL Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi c< cadrul aparatului de specialitai al Municipiului Pitești.


tabelul de la lit. ”B. Funcții publice de execuție”, la nr. crt. 1,


bmunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din te al Primarului Municipiului Pitești de către Secretarul General


Pitești,

Nr. 375 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru