Hotărârea nr. 374/2019

HCL privind indreptarea unei erori materiale Anexei nr.2 HCL 310-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


privind îndreptarea une

310/26.09.2019 referitoare I


HOTĂRÂRE

i erori materiale și modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L nr.

a aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești


Consiliul Local al Mu

Având în vedere:

- Referatul de aprob Pitești;


nicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


are pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


  • -  Raportul nr. 56669/18.11.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al P

  • -  Avizele comisiilo

nr.58102/2019, nr.58103/201


  • -  Adresele nr. 8933/13.11.2019

Municipiului Pitești, înregist respectiv sub nr. 57709/25.1


rimarului Municipiului Pitești;

* de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 9, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

și nr. 9370/25.11.2019 ale Poliției Locale a rate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 55736/14.11.2019,


.2018;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c”, ale art. 476 alin.(l) și (2) lit.”a” și ale art. , cu completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr.


478 din Codul administrativ

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. administrativ, cu completării^ ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:nr. 2 la H.C.L


Art. I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în

nr. 310/26.09.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, se înlocuiește cu sintagma "c

Art. II. Anexa nr.

organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești se modifică după cum urmează:

-1 post de consilier, ci

Relații cu Publicul și Regist

principal;

-1 post de polițist loc;

Sistematizare Rutieră al Serviciului Siguranță Rutieră se transformă în polițist local, clasa III, gradul profesional superior;

-1 post de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Sistematizare Rutieră al Serviciului Siguranță Rutieră se transformă în polițist local, clasa III, gradul profesional principal;


în sensul că la nr. crt. 154-158, sintagma “consilier achiziții" onsilier achiziții publice".

2 la H.C.L nr. 310/26.09.2019, referitoare la aprobarea


asa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului tratură se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional


al, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Biroului


-1 post de polițist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Biroului al Serviciului Mandate Evidența Persoanelor Protecție și


Intervenție la Evenimente

Intervenție se transformă în polițist local, clasa III, gradul profesional superior.

Art. III. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Mangement Resurse Umane din cadrul aparatului de special General al Municipiului Pite:

itate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul ști.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei- Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 374 din 28.11.2019