Hotărârea nr. 373/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL 228-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 228/18.07.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 56448/18.11.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/201

9, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;


-Adresa Filarmonicii Pitești nr.5755/07.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr. 56442/18.11.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea d, cu modificările și completările ulterioare;

ulterioare și ale Legii nr. 24. actelor normative, republicat!

A

In temeiul dispoziții completările ulterioare,


or art. 196 alin. (1) lit. “a” din Codul administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexele nr. organigramei și a statului de după cum urmează:

- 1 post vacant de șef


1 și nr. 2 la H.C.L nr. 228/18.07.2019 privind aprobarea funcții ale Filarmonicii Pitești, se modifică și se completează partidă gradul IA, din cadrul Compartimentului Orchestră, se


transformă în secretar marketing gradul I și se mută la Compartimentul Cinevideo;

-2 posturi vacante de artist instrumentist gradul I din cadrul Compartimentului


irtist instrumentist debutant.

Art. II. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de


Orchestră, se transformă în a


va fi comunicată acesteia și

specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului


Pitești.

5Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 373 din 28.11.2019