Hotărârea nr. 372/2019

HCL privind modificarea HCL nr.332-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


priv


ind modificarea H.C.L. nr. 332/27.09.2018,


referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 56155/15.L specialitate al Primarului Municip

-Avizele comisiilor de s]

nr.58103/2019, nr.58104/2019, nrJ

-Adresa nr. 20416/13.1L?

Primăria Municipiului Pitești sub nr. 55588/13.11.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, art. 31 alin. (3) și alin. (4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor an. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,


.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de ului Pitești;

pecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, 58105/2019 și nr.58106/2019;

019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la


tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu


HOTĂRĂȘTE:


.C.L nr. 332/27.09.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de


Art. I. Anexa nr. 2 la H

funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • a) 1 post contractual ocupat de asistent medical debutant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară se transformă în asistent medical;

  • b) 1 post contractual ocupat de inspector de specialitate (expert romi), grad profesional debutant din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale se transformă în inspector de specialitate (expert romi), grad profesional II;

  • c) 1 post contractual ocu Educație Timpurie Creșe Pitești (fochist);

  • d) 1 post contractual ocu Educație Timpurie Creșe Pitești -

Art. II. Direcția de Asisi prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Mangement Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Prirr arului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ipat de muncitor calificat III (fochist) din cadrul Centrului de îngrijire și

- Creșa nr. 7 Tudor Vladimirescu se transformă în muncitor calificat II


ipat de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul Centrului de îngrijire și Creșa nr. 14 Banat se transformă în muncitor calificat II (bucătar);

tență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile


Pitești,

Nr. 372 din 28.11.2019