Hotărârea nr. 371/2019

HCL privind prelungirea unor contracte de inchiriere -ANL bl.49

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești cart. Trivale, bl. 49 ANL


Consiliul Local al Mun icipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobar

Pitești;


e pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


  • - Raportul de specialitate nr. 53781/05.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor

nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr,

  • - Adresa nr. 13374/27.


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

08.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.39558/28.08.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru


Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin (2) lit. “c” din Codul administrativ, cu coi

In temeiul dispozițiilor

ulterioare,


mpletările ulterioare;

art.196 alin (1), lit.a) din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în ceea ce privește unitățile locative situate în cartierul Trivale, bl.49, pe o perioadă de doi ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicți Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian Gentea


Pitești,

Nr. 371 din 28.11.2019V’ ^Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin CălugăruNr. crt.


Contractele de închirie situate în m care se prelungesc pe o perioadă de doi ani


re ale unităților locative construite prin A.N.L., unicipiul Pitești, cart. Trivale, bl. 49


Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adrese

unității locative

Contract/

Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

Data până la care se face prelungirea contractului de închiriere

Crtier Tr

ivale, bloc 49,ap.4

1632/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2021

Crtier Tr

vale, bloc 49,ap.l 1

1654/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2021

Crtier Tril

'ale, bloc 49, ap. 17

1655/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2021

Crtier Trh

'ale, bloc 49, ap.22

17127/06.12.2016

11.12.2019

11.12.2021

Crtier Tri'

'ale, bloc 49, ap.26

1646/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2021