Hotărârea nr. 370/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.219-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.219/18.07.2019 privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.56125/15.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții; -Avizele comisiilor

    de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru


nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ă modificarea și completarea H.C.L. nr.219/18.07.2019, după cum


odifică și va avea următorul cuprins:


lodifică în sensul că sintagma „aprobate potrivit alin.(l)” se înlocuiește in.(l) și alin.(2)”.

nr.219/18.07.2019 devine anexa nr.l iar anexa la prezenta hotărâre 9/18.07.2019.


Art.I. (1) Se aprob;

urmează:

  • a) art.l alin. (2) se m

„(2) Se aprobă numărul de burse care se acordă elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) art.l alin. (3) se nu cu sintagma „aprobate potrivit a i

  • c) Anexa la H.C.L. devine anexa nr.2 la H.C.L. nr.21

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.219/18.07.2019 sunt și rămân valabile.

Art.II. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, :are va fi comunicată acestora, precum și unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 370 din 28.11.2019JUDEȚUL ARGEȘ                                               ANEXA „  ..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                         la H.C.L. nr. J70 l28/>■

PITEȘTI

LISTA

tegorii, acordate elevilor din unitățile de învățământ Ie stat din municipiul Pitești în anul 2019, nestrul I al anului școlar 2019 - 2020

1

numărului de burse pe cal preuniversitar i pentru sei

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de învățământ

Numărul de burse / categorie

preuniversitar

de performanță

de merit

de studiu

de ajutor social

1.

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr. 50

31

20

2.

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

116

11

3.

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

27

5

4.

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35

22

12

9

5. t

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Str. Râurilor, nr. 5

127

5

6.

Școala Gimnazială

„N. Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr.

141

106

28

7.

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

49

35

8.

Școala Gimnazială „Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

3

223

30

12

9.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

5

197

13

10.

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 11

55

10

11.

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3       /

vz^7. xxvoW

272

1

23

“ /ftW/ -

12.

Școala Gimnazială „Al. Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10

1

121

34

13.

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

61

30

14.

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Str. Intrarea Petrache

Poenaru, nr.4

37

8

15.

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 3

49

17

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

25

9

17.

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. Ionescu Gion, nr.5

2

89

5

18.

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Str. Călugăreni, nr. 3

33

160

35

19.

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu, nr. 14

47

715

10

37

20.

Colegiul Național „Zinca Golescu” Str. Egalității, nr. 34

10

815

4

18

21.

Colegiul Național „Al. Odobescu” Str.Vasile Pârvan, nr. 1

17

75

4

8

22.

Liceul Teoretic „Ion

Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

30

2

23.

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

2

32

8

8

24.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

9

17

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

1

38

7

1

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

11

1

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

iL

19

ti ", 9 **                n

1    2                k       -Z 1

1 l                    = 1

28.

Colegiul Tehnic „Costin.D.Nenițescu” B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

56

1

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

24

30.

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

118

2

31.

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr. 1

169

5

32.

Liceul cu program sportiv „Viitorul”

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

16

62

33.

Liceul Teologic „Elim”

Str. Negru Vodă, nr. 29

6

TOTAL

159

3936

81

392