Hotărârea nr. 37/2019

HCL privind aprobarea deviz GPP Aripi Deschise


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7334/12.02.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr. 8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, cu o valoare totală estimată de 1.751.944,52 lei, inclusiv TVA., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 37 din 21.02.2019

lo~ . Mg. C. w . 3V


ELABORAT,

S.C.TRS ARHDESIGN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții conform hg 907 din 2016

LXI ÎNDE RE SPA Tll DE IN VA TAMENT SI ADMINISTRATIVE IA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PREl UNGIT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

4,800.00

912.00

5,712.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

4,800.00

912.00

5,712.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament apa canal

18,050.88

3,429.67

21,480.55

L2

Branșament termice

1 7,338.6/

3,294.35

20,633.02

Total capitol 2

35,389.55

6,724.01

42,113.56

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3

Expertizare tehnică

1,000.00

760.00

4,760.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

25,714.27

4,885.72

30,599.99

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12,857.14

2,442.86

15,300.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,607.14

495.36

3,102.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

8,249.99

1,567.50

9,817.49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

17,000.00

3,230.00

20,230.00

3.7.2. Auditul financiar

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8

Asistență tehnică

31,416.49

5,969.13

37,385.62

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,428.58

1,981.43

12,410.01

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,428.58

1,031.43

6,460.01

3.8.2. Dirigenție de șantier

20,987.91

3,987.70

24,975.61

Total capitol 3

105,130.76

19,974.85

125,105.6078

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,049,395.39

199,385.12

1,248,780.51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

407.20

77.37

484.57

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

14,624.00

2,778.56

17,402.56

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

15.1,.'«3 .14

28,848.30

180,681.44

4.6

Active necorporale

0 (X)

0.00

0.00

Total capitol 4

1,216,259.73

231,089.35

1,447,349.08

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16,349.88

3,106.48

19,456.36

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

11,/ 1.89

2,/95.83

17,510.72

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

l,634.'’f

310.65

1,945.64

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23,198.86

0.00

23,198.86

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 CC

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5 5?3.5 i

0.00

5,523.54

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

V0-1./1

0.00

1,104.71

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

!»523.51

0.00

5,523.54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

11,047.07

0.00

11,047.07

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

57,797.52

10,981.53

68,779.05

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

17,000.00

3,230.00

20,230.00

total capitol 5

114,346.26

17,318.01

131,664.27

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,475,926.30

276,018.22

1,751,944.52

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,104,707.03

209,894.33

1,314,601.36


Elaborat,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.
TRS

____________________I


architecture design


Iov HQ*- tx . -

SC TRS ARHDESIGN SRL | București

PROCEDURA SPECIFICA PS-02 | Data intrării in vigoare: 01.06.2017 PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSE, PROCESE SI SERVICII


ANEXA 2 LA MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

I. Date generale:


1. Denumirea obiectivului de investiții;

EXTINDERE SPATII DE INVATAMANT SI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT


"ARIPI DESCHISE"

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Str. Frații Trifonescu, Nr.6, Mun. Pitești, jud. Argeș

 • 3. Titularul investiției;

Mun Pitești.

 • 4. Beneficiarul investiției;

Mun. Pitești

 • 5. Elaboratorul studiului.

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.Str. Știrbei Vodă nr. 4, bloc 2, scara 3, apartament 83, Sector 1, București


II. Indicatori tehnico-economici:


a. Indicatori tehnici:

a.l. Situație existenta:


Teren CF 90632 - grădiniță existenta


 • •  Funcțiunea existenta

 • •  Suprafața teren

 • •  Suprafața construita

 • •  Suprafața desfasurata

 • •  Regim de inaltime


Grădiniță cu program prelungit 1757 mp (din acte 1600 mp) CI- grădiniță P+1E - 944 mp

C2 - punct termic P -18 mp 1888 mp

S+P+l


Indicatori urbanistici existenti raportați la suprafața de teren (1757 mp):


• POT existent


53.72 %


• CUT existent


1.07


a.2. Situație propusa:

Teren CF 91506 - extindere propusa

 • •  Funcțiunea propusa

 • •  Suprafața teren

 • •  Suprafața construita propusa extindere

 • •  Suprafața desfasurata propusa extindere

 • •  Regim de inaltime

  Grădiniță cu program prelungit

  650 mp (din acte 10300 mp)

  175 mp

  525 mp

  P+2E


Indicatori urbanistici raportați la suprafața de teren (1757 + 650 mp):

 • •  Suprafața terenuri alipite

 • •  Suprafața construita totala

Suprafața desfasurata totala

POT propus

CUT propus

2407 mp

CI - grădiniță + extindere 1119 mp

C2 - punct termic 18 mp

CI - grădiniță + extindere 2413 mp

46.48 %

1.00


TR Studio | ARHITECTURA | Exemplar nr. 1 | Ediția 1 | Revizia 0 | FPS-02.07 - Memoriu tehnic de arhitectura

iS


TRS

I


architecture design


SC TRS ARHDESIGN SRL | București

PROCEDURA SPECIFICA PS-02 | Data intrării in vigoare: 01.06.2017 PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSE, PROCESE SI SERVICII

b. Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

CHELTUIELI DE BAZA

RON FARA TVA

RON TVA INCLUS

VALOARE TOTALA

1,475,926.30

1,751,944.52

C+M

1,104,707.03

1,314,601.36

întocmit,

Arh. Lia Nicolescu

Sef proiect, Alexandru Chinciu


ORDINUL AHHIi

OiN ROM/


ArhiUctTR Studio | ARHITECTURA | Exemplar nr. 1 | Ediția 1 | Revizia 0 | FPS-02.07 - Memoriu tehnic de arhitectura