Hotărârea nr. 369/2019

HCL prin care se ia act de receptie ob.Redimensionare cabluri electrice SG Ion Pillat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport Școala Gimnazială Ion Pillat”

Pitești;


Consiliul Local ăl Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


 • - Raportul nr.5 5790/14.11.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019,


nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


le recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport cu o valoare totală de 50.000 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție nr.50812/22.10.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2.


Art.l. Ia act d


Școala Gimnazială Ion Pillat” de recepție prin procesul-verbal

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Bunurile prevăzute în anexele nr.l și nr.2


rămân înregistrate în evidența


contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale Ion Pillat.

 • (3) Anexele nr. 1

 • (4) Inventarul bdnurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

Art.3. Direcția


și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Tehnică, Direcția Economică, Școala Gimnazială Ion Pillat și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian Gentea


Pitești,

Nr. 369 din 28.11.2019INVESTITOR

Municipiul Pitești


INVESTITORpe baza acestui proces verbal aprob Admiterea


Data: AprpbTriimku | CONSTANTIN CORNEL IONICĂ

/ Semnatara' A


PROCES-VERB AL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR din


Nr.


„ Redimensionare spor de putere de 10 kw pentru sala de sport Școala Gimnazială


nrivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție:

~ cabluri electrice interioare pentru

Ion Pillat ”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 34531 din 23.07.2019, încheiat între MUNICIPIUL

PITEȘTI și S.C. FOREST ELECTRQ GRUP 2002 S.R.L..


1. Imobilul care face obiectul invcst ției se identifică după cum urmează:


- adresa administrative : strada Intrarea Rahovei, nr.6


- număr cadastral/număr topograpqic : 40043


- număr carte funciară : 40043 UA


T Pitești


2. Lucrările au fost executate în PITEȘTI la data de 06.09.2019, cu v


baza Autorizației de construire nr.684, eliberată de MUNICIPIUL alabilitate până la data: 06.09.2020.


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de : 22.10.2019, conform dispoziție nr. 1025/2019 fiind formată din:


Președinte: cu drept de vot (nume și


prenume):


MARIA GA VA


- ȘEF SERVICIU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat


DIACONU GABRIELA

MĂRGĂRIT CĂLUGĂRESCU

CAMELIA ENE


 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


STOIAN ROBERT IONUȚ


INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)


- PROIECTANT S.C. FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.


- EXECUT AN S.C. FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L. fc G/'/YWzS'ZJ /Ort P/Z^yfZ^


5. Secretariatul a fost asigurat de Gheorghe Alexandru - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 6.1; 8.1; 8.2; 8.3; 9.2; Autorizație nr. 00026536/04.09.2012


6. Constatările comisiei de recepție


la terminarea lucrărilor:


iectul tehnic pentru: Redimensionare cabluri electrice interioare


 • 6.1. Capacități fizice realizate - Pro

pentru spor de putere de 10 kw pentru sala de sport Școala Gimnazială Ion Pillat a fost întocmit de S.C. FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L., execuția lucrării tot S.C. FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L., lucrări care au constat în: alimentarea cu energie electrică cu cablu tip ACYY 4x240 mmp, din firida de distribuție și contorizare FDCS proiectată pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului, până la tabloul general al consumatorului. La proiectarea instalațiilor s-au respectat normativele în vigoare astfel încât să nu existe pericol pentru personalul de exploatare. Sistemul de legare la pământ a LES JT este de slipul TNC-S. Din postul de transformare până la nivelul FB sunt de tipul TNC și nu de tipul TNS în aval de

FB. La priza de pământ exterioară s-a legat și nulul din firida de branșament. Instalația electrică proiectată este protejată împotriva coroziunii.


Exploatarea instalațiilor electrice proiectate nu necesită personal


suplimentar, toate instalațiile proiectate vor aparține școlii.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele

la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile


consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție


prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de


execuție din punct de vedere al preyenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL


anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi


 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din ;

înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor exe

din care (C+M 31.102,00 lei fără TV


i, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL


cutate este de: lucrări 31.102,00 lei fără TVA / 37.011,38 lei cu TVA, A)


 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

  ucrărilc nu respectă autorizația de construire, reprezentantul


 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții a Municipiului București sau al inspe recepției etc...............................-NL

  I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură :toratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea

  ESTE CAZUL


7. în urma constatărilor făcute, corni


sia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminare^ lucrărilor


[] respingerea recepției la terminai


ea lucrărilor
ecizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, prezentarea referatelui


 • 8. Comisia de recepție motivează d

proiectantului.

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare :


Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în


exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999


10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 22.10.2019 , în 2 exe


mplare.


11. Alte mențiuni


Comisia de recepție :


Președinte: cu drept de vot (nume și prenume): MARIA GAVA


- ȘEF SERVICIU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat


D1ACONU GABRIELA


INSPECTOR


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


MĂRGĂRIT CÂLUGÂRESCU


INSPECTOR


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


CAMELIA ENE


INSPECTOR


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


STOIAN ROBERT IONUȚ


INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI
Nr. crt.

Denumire mijlc

c fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

Sala de sport - Redimensionare

cabluri electrice

1

Proiectare și execuție lucrări 47.

Dirigenție de șantier 2.400,00

600,00

1.6.2

15

50.000,00

TOTAL

50.000,00