Hotărârea nr. 368/2019

HCL prin care se ia act de receptie ob. Modernizare str. Vasile Lupu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vasile Lupu”

Pitești;


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Raportul nr.55246/12.11.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările R nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția


nr.58102/2019, nr.58103/2019,


ulterioare, precum și ale HG

construcțiilor, cu modificările șj. completările ulterioare; în temeiul disj ‘

completările ulterioare,


pozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vasile Lupu" cu o valoare totală de 775.398,49 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.53609/04.11.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Bunurile prevăzute în anexele nr.l și nr.2 rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

  și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • (3) Anexele nr.

  • (4) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe

  Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

  • (5) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică potriv

  Art.3. Direcția

  Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri

  Municipiului Pitești.


  bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției


  it prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

  Tehnică, Direcția Economică, Administrația Domeniului Public


  care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


  Pitești,

  Nr. 368 din 28.11.2019


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CrîstiăiTGen t ea


  --------------


  Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru
  Municipiul Pitești


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției MODERNIZARE STRADA VASILE LUPU, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 23558 din 20.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și Asocierea

SC Comesad Drumuri SRL (lider de asociere) si SC Centrul de


Proiectare si Consultanta Rutierei SRL.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


 • - adresa administrativa: str. VASILE LUPU, Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadastral/număr topografic: teren aparținând domeniului public.

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 388, eliberată de Primăria

Municipiului Pitești la data de 30.05.2019, cu valabilitate până la data: 30.05.2020.

3. Comisia de recepție și-a desf^j Președinte: Membri:


șurat activitatea la data 04.11.2019, fiind formată din: Șef Serviciul Investiții


Gava Maria,

Chirita Iulian, Inspector Serviciul Investiții Diaconu Gabriela, Inspector Serviciul Investiții Ene Camelia


Calugarescu

Reprezentant ISC Argeș: Sillo Alina.


Inspector Serviciul Investiții - membru specialist

Mărgărit, Inspector Serviciul Investiții - membru specialist


4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura): Invitați


Alexe Gheorghe

Boasu Florin

Nicolae Paul

Ilie Cătălin

Carlanaru Nicoleta


Pr


oiectant SC Centrul de Proiectare si Consultanta Rutiera SRL


Executant SC Comesad Drumuri SRL


Termocalor Confort


Apa-Canal 2000 SA Pitești


Administrația Domeniului Public Pitești • 5. Secretariatul a fost asigurat de Oprita Mariana- SC Infra Consulting Amo SRL- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile

  22\ 3.1, 5.3, 6, 7, Autorizație nr. 20820, 21339


 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului “Modernizare strada VASILE LUPU” a fost elaborat de SC Centrul de Proiectare si Consultanta Rutiera SRL iar execuția de către SC Comesad Drumuri SRL, lucrările constând în asfaltarea străzii inclusiv asigurarea scurgerii apelor;

   tele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de


  • 6.2. Nu au fost remediate aspec

recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplime remediere, cuprinse în lista din a

ntare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de nexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: Nu este cazul;

e prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de


 • 6.3. Nu au fost realizate măsurii

execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: Nu e

ste cazul;

n anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, hnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: Nu este cazul;

executate este de: 624.755,58 lei fără TVA (C+M), respectiv


 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista di înlăturate și care prin natura lor caz în care se impun expertize te

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilo

743.459,14 lei cu TVA.

uni


 • 6.6. Perioada de garanție: 36 de

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații respingerea recepției etc.): Nu este cazul;


  omisia de recepție decide:


 • 7. In urma constatărilor făcute, c<

[] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, pre întocmite de proiectant și diriginte de șantier, prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției si Adeverința ISC;

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând - 3- file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 3 - file, a fost încheiat astăzi 04.11.2019, în - 2 - exemplare.

 • 11. Alte mențiuni.......................................................

Comisia de recepție

Președinte:      Gava Maria,

Membri:          Chirita Iulian,

Diaconu Gabriela,

Ene Camelia

Calugarescu Mărgărit,

Reprezentant ISC Argeș: Alina'Jrantt ‘Sxtvo

Alți participanți: Invitați

Serftnătnra:


SIpm


Proiectant: SC Centrul de Proiectare si Consultanta Rutiera SRL

Executant: SC Comesad Drumuri SRL


'C'..7KtrftJAfi.OArC6.fc

.....7. .Q

..............

românia -m.d.r


T.


MARIANA OP


Secretar: Oprita Mariana - Diriginte de șantier


DiRfGlNTE DE ȘAN ••••xorNftiWt 2133$ Domenii / Subdomt __   2.2, 3.1; 5.3: 6,7A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

io


Nr.


INVENTARUL obiectivului de investiții MODERNIZARE STRADA VASILE LUPU


Nr. crt.

Denumire mijloc

:fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

” Modernizare Strada A

/asile Lupu”

1

DAL1                 9.150,8

Dirigenție:               5.355,0

Lucrări de execuție: 743.459,1

PT+DE+AT         13.685,0

Cote ISC:              3.748,5

 • 2 lei 0 lei I lei

Hei

 • 3 lei

1.3.7.2

20

775.398,49

TOTAL

775.398,49


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA RÎCĂ


ȘEF SERVICII

MARIA


ITH,


întocmit Mărgărit Caii