Hotărârea nr. 367/2019

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor finantate din venituri proprii-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019


Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprob;

Pitești;


>are pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului


  • - Raportul nr. 57351/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


nr.58102/2019, nr. 58103/2019, nr. 58104/2019, nr. 58105/2019 și nr. 58106/2019; Văzând prevederile modificările și completării bis/2003 pentru aprobarea fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de cătrej precum și ale art. 129 alin.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

completările ulterioare,


i Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu le ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a i-Uițnle publice,


4) lit. „a” din Codul administrativ, cu co „a” din


HOTĂRĂȘTE:IxădmTniStra


venituri ale bugetului i nuri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cfrfi întării cu suma de 2 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 492 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din ictivități”, subcapitolul 05 „Taxe și alte venituri în învățământ” -

„Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și - 265 mii lei, subcapitolul 17 „Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare” - 162 mii lei, subcapitolul 50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” - 15 mii lei;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 5,03 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse Alte venituri”;


Art.l. Nivelurile de integral sau parțial din venii

a) în sensul suplim


prestări de servicii și alte a

50 mii lei, subcapitolul 14 cantine”


venituri”, subcapitolul 50 „.

  • d) în sensul suplimentării cu suma de 38,05 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subv

  • e) în sensul suplime

alte administrații”, subcapitolul 19 „Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare”.

Art.2. Nivelurile d<

finanțate integral sau părți

urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 27 mii lei la capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale44, subcapitolul 10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 485,63 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ44, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 20 „Bunuri și servicii”


snțiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”;

ntării cu suma de 27 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții de la


e cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților ial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum


- 125 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful


01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii

„învățământ secundar supei

„Active nefinanciare” - 8 mii lei, subcapitolul 05 „învățământ postliceal”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 50 mii lei, subcapitolul 11 „Servicii auxiliare pentru educație”, paragraful 03 „Internate și cantine pentru „Alte cheltuieli în domeniul


i” - 3 mii lei, paragraful 02 irior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 158,03 mii lei, titlul 71


•Î55


elevi”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 140 mii lei, subcapitolul 50 învățământului”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 1,60 mii lei;


c) în sensul suplimentării cu suma de 51,45 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 culturale”, titlul 20 „Bunuri sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 16,45 mii lei.

Art.3. Art. 2 alin, ulterioare, se modifică și va

„(2) Se aprobă utiliz secțiunea de dezvoltare a bi Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2019.

Art.4. Anexa nr. 3 finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019” la H.C.L. nr. 109/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3

Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2019” la H.C.L. nr. 114/2019, cu modificările anexa nr. 2 la prezenta hotă'âre.

Art.6. (1) Se aprobai Lista de dotări a Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2019, potrivit anexei nr. 3.

Art7. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 4.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr. activităților finanțate integn completările ulterioare, H. învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 114/2019 privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 116/ anul 2019, cu modificări aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Sen


„Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii și servicii” - 35 mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și


(2) din H.C.L. nr. 110/2019, cu modificările și completările

i avea următorul cuprins:

:area sumei de 5,02 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru ugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului 55

„Programul de investiții al instituțiilor publice și activităților


„Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a


și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu


109/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și al sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și ,C.L. nr. 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de


'£019 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe le și completările ulterioare și H.C.L. nr. 117/2019 privind


icii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 367 din 28.11.2019
Avizează proiectul de hotărâre SECRETAR GENERAL- mii lei -

Program 2019

din c

are finanțî

it din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen

P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

299

77

222

222

din care:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

299

77

222

222

Cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”, din care:

85

0

85

85

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

0

85

85

Dotări

85

0

85

85

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

85

85

85

0

85

85

12.2019

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

77

77

0

0

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

77

77

0

0

Dotări

77

77

0

0

Colegiul Național „Ion C.Brătianu”

12

12

12

12

0

0

12.2019

0

1

7

2

7

3

7

4

7

5

6

7

8

0

9

0

10

11

12.2019

Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”

Liceul Tehnologic „Dacia”

50

50

50

50

0

0

12.2019

Colegiul Național „Zinca Golescu”

8

8

8

8

0

0

12.2019

Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, din care:

137

0

137

137

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

137

0

137

137

Dotări

137

0

137

137

Filarmonica Pitești

137

137

137

0

137

137

12.2019

Anexa nr. 2


la Hotărârea Consiliului Local nr


. dinZ£Z/ .2O19


Lista de dotări a Direcției pentru Evidența

Persoanelor a Municipiului Pitești inanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2019


Nr. crt.

De

numire mijloc fix

U.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Echipamente

de calcul

buc.

3

12

2

Licențe progi

•ame informatice diverse

buc.

3

3

3

Sistem electr

onic de dirijare și ordonare

buc.

1

35

4

Router

buc.

2

8

5

Sistem voce <

late

buc.

1

27

TOTAL

85

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 366           2019

Lista de dotări a Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2019

Nr. crt.

D<

numire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem de ca

cui

buc.

3

8

TC

)TAL

8

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.       ^23 /A 2019

Rectificarea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „D imbrava Minunată” Pitești pe anul 2019


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

(

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

25

25

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

25

25

Cheltuieli - Total, din care:

25

25

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

25

25

Rectifica

rea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

35

35

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

35

35

Cheltuieli - Total, din care:

35

35

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

35

35

Rectifica

rea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit

„Rază de Soare” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

30

30

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

30

30

Cheltuieli - Total, din care:

30

30

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

30

30

Rectificarea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Fermecat” Pitești pe anul 2019

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2019

din care:

(

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

20

20

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

20

20

Cheltuieli - Total, din care:

20

20

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

20

20

Rectifica


rea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit

„Armonia” Pitești pe anul 2019


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

15

15

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

15

15

Cheltuieli - Total, din care:

15

15

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

15

15

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3

3

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

3

3

Cheltuieli - Total, din care:

3

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

01

20

20.05

3

3

Rectificarea bugetului Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

50

50

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10

05 X

n M Â

50

50

Cheltuieli - Total, din care:

//<*

x\

50

50

Cheltuieli salariale în bani

65.10

y

10.01

35

35

Bunuri și servicii

65.10

t)5 zf

1 1

20.01

15

15

* //

Rectificarea bugetului Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2019

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

5,03

5,03

Alte venituri

36.10

50

5,03

5,03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

37.10

03

-2,98

-2,98

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10

04

2,98

2,98

Cheltuieli - Total, din care:

5,03

5,03

Deplasări, detașări, transferări

65.10

04

02

20

20.06

-1,00

-1,00

Alte cheltuieli

65.10

04

02

20

20.30

-1,97

-1,97

Active fixe

65.10

04

02

71

71.01

8,00

8,00

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Zapitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2

2

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2

l iui

2

Cheltuieli - Total, din care:

z V

2

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.01 fi/

* XAj

>, A2Rectificar


Rectificarea bugetului Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2019 ea bugetului Liceului Tehnologic „Dacia” P pe anul 2019

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

nSLluu. - c4j»Zare:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

201'9'

=:::;>Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

138,60

138,60

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

-3,00

-3,00

Venituri din contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

140,00

140,00

Donații și sponsorizări

37.10

01

1,60

1,60

Cheltuieli - Total, din care:

138,60

138,60

Reparații curente

65.10

04

02

20

20.02

-3,00

-3,00

Cheltuieli salariale în bani

65.10

11

03

10

10.01

16,00

16,00

Contribuții

65.10

11

03

10

10.03

1,00

1,00

Bunuri și servicii

65.10

11

03

20

20.01

30,00

30,00

Hrană

65.10

11

03

20

20.03

70,00

70,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

11

03

20

20.05

20,00

20,00

Pregătire profesională

65.10

11

03

20

20.13

3,00

3,00

Bunuri și servicii

65.10

50

20

20.01

1,00

1,00

Reparații curente

65.10

50

20

20.02

0,60

0,60


Rectificarea bugetului Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2019

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

<

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

162

162

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

33.10

17

162

162

Cheltuieli - Total, din care:

162

162

Cheltuieli salariale în bani

65.10

04

02

10

10.01

45

45

Contribuții

65.10

04

02

10

10.03

1

1

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.01

15

15

Hrană

65.10

04

02

20

20.03

93

93

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

8

8

Rectificarea

bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Dapitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

27

27

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10

19

27

27

Cheltuieli - Total, din care:

27

27

Active fixe

54.10

10

71

71.01

27

27

Recti

ficarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

35

35

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

50

15

15

Donații și sponsorizări

37.10

01

20

20

Cheltuieli - Total, din care:

35

35

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

35

35

R

ectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

Zx

16,45

16,45

Donații și sponsorizări

37.10

oi //

<a-° —Z

16,45

16,45

Cheltuieli - Total, din care:

t *

Zr^r-

16,45

16,45

Bunuri și servicii

67.10

01

1     c

\2°\l

20.01

10,00

10,00

Deplasări, detașări, transferări

67.10

0.

(

feofl

20.06

6,45

6,45

\\ . 5\ 1           1