Hotărârea nr. 366/2019

HCL privind rectificarea bugetului mun. Pitesti pe anul 2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind r


edificarea bugetului municipiului Pitești


pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de ap

municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 57613/2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr. 58103/

 • - Adresa nr. 124


ifobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


/2019, nr. 58104/2019, nr. 58105/2019 și nr. 58106/2019;

14/21.11.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 57393/21.11.2019, prin care s-a transmis avizul conform pentru redistribuirea între unități a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii învățământ preuniversitar în conformitate cu locale, cu modificările și privind aprobarea normei* elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, administrativ, cu complet

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” dinX completările ulterioare,


” ale unităților de de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 or metodologice pentru determinarea costului standard per


din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin


precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul arile ulterioare;le venituri ale bugetului municipiuluLBițești pe


12019 se


Art.l. Nivelurile d rectifică, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Nivelurile

se rectifică, după cum urrpează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 27 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale44, subc persoanelor”, titlul 51D


e cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019


apitolul 10 „Servicii publice comunitare de evidență a „Transferuri între unități ale administrației publice”;

b) în sensul diminuării cu suma de 2.800 mii lei la capitolul 54.02 „Alte ■4, subcapitolul 05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția


servicii publice generale autorităților locale”, titlul 50 „Fonduri de rezervă”;

c) în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță naț „Poliție locală ”, titlul 71


ională44, subcapitolul 03 „Ordine publică”, paragraful 04 „Active nefinanciare”;


 • d) în sensul suplimentării cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 65.02 jnvățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ

secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 70 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.3. Se repartizează suma de 1.797 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2019 - aprobat prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completări

 • a) 497 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică' subcapitolul 06 „Iluminat

 • b) 1.300 mii lei la rutier”, paragraful 02 „Transport în comun”, titlul 40 „Subvenții”.

Art.4. Anexa nr. •

2019” la H.C.L. nr.


55


e ulterioare, după cum urmează:

^55


public și electrificări”, titlul 20 „Bunuri și servicii”; capitolul 84.02 „Transporturi44, subcapitolul 03 „Transport

i“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria Municipiului Pitești;

mentării cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 65.02


ctivul „Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar iv „Viitorul” Pitești”;

entării cu suma de 70 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe,


ui al Municipiului Pitești, obiectivul „Reparații capitale și Victoriei nr. 42, Corp B”;


„Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 108/2019, cu modificările și completările ulterioare se actualizează, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională* „Dotări”, Poliția Locală a

 • b) în sensul supl „învățământ44, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, Primăria Municipiului Pitești, obie Liceul cu Program Sporti

 • c) în sensul suplini servicii și dezvoltare publică44, grupa A „Lucrări în continuare”, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniu consolidare imobil strada

 • d) în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, grupa B „Lucrări noi”, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești, din „Realizare lucrări de instalare conductă gaze bloc ANL, Aleea Căminelor” în

Căminelor la sistemul d^ alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului Pitești”;

 • e) în sensul modif

totale actualizate a obiectivului „Infrastructură de încărcare autobuze electrice' prevăzut la capitolul 84.

categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești.

Art.5. Anexa nr. 3

anul 2019” la H.C.L. nr. 111/2019, cu modificările și completările ulterioare se actualizează, în sensul c națională” cu poziția nr.

cantitate de 1 bucată și cu

Art.6. Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculat costului standard per el' prevăzute la articolul bugi

„Branșare bloc ANL, Aleea


cării la nivelul de 2.925 mii lei a valorii totale și a valorii

02 „Transporturi44, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”,


„Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești pe


ompletării la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță 6, mijlocul fix „Sistem monitorizare video tip LPR”, în o valoare de 150 mii lei.ev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarez^heltutelftar etar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr. 2.//


Art.7. Se aprobă suplimentarea cu 12.164 mii lei a sumei din excedentul anilor a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a


ar. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești ările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind


anteriori a cărei utilizare completările ulterioare, bugetului municipiului Piiești pe anul 2019.

Art.8. Se aprobă diminuarea cu suma de 12.625 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare aprobate în bugetul municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.9. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 3.

(2) Anexele

Art.10. H.C.L. nr.

pe anul 2019, cu modific:

aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 111/2019 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 112/2019 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.ll. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru Z Z IU----


Pitești

Nr. 366 din 28.11.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.J^£ din2?»// 2019


RECTIFICAREA NIVELURILOR DE VENITURI ALE BUGETULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019- mii Iei -

DENUM

IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe (+/-) 2019

TOTAL VENITURI

00.01

-13.717

VENITURI PROPRII

49.90

-15.425

I. VENITURI CURENT

f

00.02

-15.425

A. VENITURI FISCALI

[

00.03

-14.219

AL IMPOZIT PE VENI

țr, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.0

00.04

-13.623

Al.l. IMPOZIT PE VEI PERSOANE JURIDICEI

NIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA (cod 01.02)

00.05

-998

Impozit pe profit (cod 01.j02.01)

01.02

-998

Impozit pe profit de la igenți economici')

01.02.01

-998

Al.2. IMPOZIT PE VEF PERSOANE FIZICE (cc

ilT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA d 03.02+04.02)

00.06

-12.625

Impozit pe venit (cod 03

[02.17+03.02.18)

03.02

0

Impozit pe onorariul avlocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile pin transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pers

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

-12.625

Cote defalcate din imp(

izitul pe venit

04.02.01

-12.625

Sume alocate din cotek

: defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

A 1.3. ALTE IMPOZITE

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

Alte impozite pe venit, pr

lofit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

Alte impozite pe venit,

| profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A2. IMPOZIT PE: SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

Cote defalcate din imp<

bzitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAX

E PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

-1.153

Impozite si taxe pe prop

detate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

-1.153

Impozit si taxa pe clădi

ri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

-1.000

Impozit pe clădiri

de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

| Impozit si taxa pe

clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

Impozit si taxa pe terer

(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

-400

Impozit pe terenu

i de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

Impozit si taxa pe

teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

Impozitul pe terer

iul din extravilan ♦)

07.02.02.03

X

Taxe judiciare de timb;

■u si alte taxe de timbru

07.02.03

247

Alte impozite si taxe p

e proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAX

E PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02H

00.10

557

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

0

Sume defalcate din tax descentralizate la nivel

a pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor ul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din tax descentralizate la nivel

a pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor ul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

0

Sume defalcate din tax

a pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din tax

a pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

Sume defalcate din tax i infrastructurii si a ba;

a pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a :elor sportive din spațiul rural

11.02.07

Sume defalcate din tax particular sau confesio

a pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului nai acreditat

11.02.09

0

Alte impozite si taxe gen

îrale pc bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

197

Taxe hoteliere

12.02.07

197

Taxe pe servicii specifice

(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

0

Alte taxe pe servicii sp

ecifice

15.02.50

0

y

1- mii lei -

DENUM

IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe (+/-) 2019

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

360

Impozit pe mijloacele d

j transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

-500

Impozit pe mijloac

ele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

x •

Impozit pe mijloac

ele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

Taxe si tarife pentru eli

jerarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

-700

Alte taxe pe utilizarea b

unurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

1.560

A6. ALTE IMPOZITE S

I TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0

Alte impozite si taxe fisca

le (cod 18.02.50)

18.02

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

C. VENITURI NEFISC.

<LE (cod 00.13+00.14)

00.12

-1.206

CI. VENITURI DIN PR<

3PRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

-1.220

Venituri din proprietate

;cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

-1.220

Varsaminte din profitul

net al regiilor autonome, societăților și companiilor națion

30.02.01

-700

Venituri din concesiuni

si inchirieri

30.02.05

-700

| Alte venituri din conces

iuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

-700

Venituri din dividende

; cod 30.02.08.02)

30.02.08

180

Venituri din dividi

mde de la alti plătitori

30.02.08.02

180

Alte venituri din propri

îtate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (co

d 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din doban

zi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUN

JRI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

14

Venituri din prestări de s

(cod 33.02.08+33.02.10+3

ervicii si alte activitati

3.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

216

Venituri din prestări de

servicii

33.02.08

0

Contribuția părinților s

au susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

150

Contribuția persoanelo

r beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cada

straie si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a pă

•inților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție ’

33.02.27

0

Venituri din recuperare

a cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

66

Alte venituri din presta

■i de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe admini<

trative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0

Taxe extrajudiciare de

imbru

34.02.02

0

Alte venituri din taxe a

dministrative, eliberări permise

34.02.50

0

Amenzi, pcnalitati si eoni

iscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

-135

Venituri din amenzi si

alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

-200

Penal itati pentru nedep

unerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

Incasari din valorificări

îa bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati

si confiscări

35.02.50

65

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+2

6.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

-67

Venituri din aplicarea j

irescriptiei extinctive

36.02.01

15

Varsaminte din venitur

ile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

-100

l axe speciale

36.02.06

0

Varsaminte din amorți;

:area mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare d

î stat recuperate

36.02.11

18

Sume provenite din fin

antarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.3:

36.02.32

0

Sume provenite din fin

antarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

Sume provenite din fin

antarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

0

Alte venituri

36.02.50

0

Transferuri voluntare, a|tele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04-

37.02

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

Varsaminte din secțiunea < bugetului local (cu semnul

le funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a minus)

37.02.03

0

Varsăminte din secțiunea t

le funcționare

37.02.04

0

Alte transferuri volunti

ire

37.02.50

0

II. VENITURI DIN CAP

ITAL (cod 39.02)

00.15

0

Venituri din valorificare!

i unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02J

39.02

0

Venituri din valorificai

ea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea 1

ocuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

2- mii lei -

DENUM

IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe (+/-) 2019

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea u

lor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

Depozite speciale pentri

1 construcții de locuințe

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINAI

sCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea

(cod 40.02.06+40.02.07+4

împrumuturilor acordate

).02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursare servicii publice de inter

i împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și :s local sau a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

0

încasări din rambursare

1 microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare

din trezoreria statului**)

40.02.10

x

Sume din excedentul an casă ale secțiunii de fun

ului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cționare**)

40.02.11

X

Sume din excedentul an casă ale secțiunii de dez

ului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de voltare**)

40.02.13

X

Sume din excedentul bt

getului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

încasări din rambursare

i altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENȚII (codO

0.18)

00.17

1.350

SUBVENȚII DE LA AL1

E NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

1.350

Subvenții de la bugetul d< +42.02.13+42.02.15+42.02 +42.02.29+42.02.34 + 42.( +42.02.52+42.02.54+42.02

stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+

.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+ >2.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+ i.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

1.350

Retehnologizarea centri

ilelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente

de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor pr

ivind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

Subvenții pentru reabil

tarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanț

irea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

Subvenții primite din F

ondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul în sănătate (cod 42.02.

de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor

6.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bu aparaturii medical

getul de stat către bugetele locale pentru finanțarea e și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bu reparațiilor capita

getul de stat către bugetele locale pentru finanțarea e în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bu investiții în sănăta

getul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor te

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturile pentru finanțarea inves

proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale ițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

Subvenții din ven locale pentru finai comunicații în urp

turile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ițarea aparaturii medicale și echipamentelor de ență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din ven locale pentru finai

iturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ițarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

[Subvenții din ven locale pentru fina

iturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ițarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții de la bugetul proiectelor finanțate di

de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării i FEN postaderare

42.02.20

0

Finanțarea drepturilor;

icordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din 1

ondul de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor d

e cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru acord cărbuni, combustibili p

area ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, etrolieri

42.02.34

0

Subvenții din bugetul <

le stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socia

42.02.35

0

Subvenții de la bugetu de investiții in turism

de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor

42.02.40

0

Subvenții din bugetul <

le stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de admir

istratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

\\

Sume primite de admir Social European

istratiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

42.02.45

0

q

3


- mii Iei -

DENUM

IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2019

Subvenții primite de la 1 național (42.02.51.0 l+z

)ugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes 2.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite ( interes național, d(

le la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de stinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții primite ( interes național, d<

le la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de stinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subvenții primite de la instituții publice de asis

lugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru tenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru sprijin

irea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții pentru finanți

irea locuințelor sociale

42.02.55

1.295

Sume alocate din buget

îl de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului

Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din bugetul d de sănătate publică

; stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

0

Subvenții din sume obț de gaze cu efect de seră

nute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul proiectelor finanțate dir aferete perioadei de pro

de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare gramare 2014-2020****)

42.02.69

55

Subvenții pentru realiz< neutralizare a deșeurilo

rea activității de colectare, transport, depozitare și

■ de origine animală

42.02.73

0

Sume primite de la UE/al aferente cadrului financii

ti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari ir 2014-2020

48.02

358

Fondul Social Europea

î (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

358

Sume primite în c<

mtul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

358

Sume primite în c<

intui plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

\\Xv+;

4

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.                 2019

Redistribuirea între i nități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Colegiul Național „Zinca Golescu”

65.02

04

02

20.01

40

Total

40

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

04

01

20.01

37

Total

37

Grădinița cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada”

65.02

03

01

20.01

37

Total

37

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

20.01

30

Total

30

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20.01

10

Total

10

TOTAL

77

77

la Hotărârea Consiliului Local nr.Anexa nr. 3

dirv^// 2019


Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

54.02

05

50

50.04

-4.597

10

51D

51.02

27

Total

-4.570

65.02

04

02

71

71.03

1.000

Total

7.000

84.02

03

02

40

40.03

1.300

Total

7.300

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

71

71.01

150

Tata/

750

Grădinița cu Program Prelungi „Alba ca Zăpada”

t

65.02

03

01

20

20.01

37

Tbta/

37

Grădinița cu Program Prelungi „Castelul Magic”

t

65.02

03

01

20

20.01

30

Total

30

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20

20.01

10

70

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

04

01

20

20.01

-37

Total

-37

Colegiul Național „Zinca Golescu”

65.02

04

02

20

20.01

-40

Total

-40

Serviciul Public de Exploatări a Patrimoniului al Municipiuh Pitești

5

ii

70.02

06

20

20.01

497

50

71

71.03

70

Total

567

li

1 -i /

W-7

>\

”■ /  /     i

' /     / **•     //

\/ /    / .X    //

* /   y••o.    //