Hotărârea nr. 365/2019

HCL privind constituirea comisiei de selectie


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.48955/14.10.2019 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă constituirea Comisiei de selecție în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A, în următoarea structură:

  • a) Popescu Ionuț, consilier local municipal, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, Președintele comisiei de selecție;

  • b) doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

(2) Secretariatul Comisiei de selecție se desemnează prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.2 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea structură:

  • a) Tudosoiu Dumitru, consilier local municipal, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor;

  • b) doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

(2) Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.3 Consilierii locali municipali prevăzuți la art. 1 și art. 2 și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 365 din 31.10.2019