Hotărârea nr. 362/2019

HCL privind aprobare Extindere spatii GPP Aripi Deschise


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Extindere spații de învățământ și administrative Ia Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 52880/30.10.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.53187/2019, nr.53188/2019, nr.53189/2019, nr.53190/2019 și nr.53192/2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. b din Codul Administrativ cu completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 40/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, ale Scrisorii de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr. 19163/30.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.52837/30.10.2019, precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul "Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, în cuantum de 1.751.944,52 lei, inclusiv TVA.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.038,89 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.necesare implemențăf^ <prdîezqti l instrumente stru

ști, domnul Con


Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din


Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Pite să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în


Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 31.10.2019, cu un număr de 21 voturi ”pentru”, voturi „abțineri” -, voturi ”împotrivă” -, din totalul de 21 consilieri prezenți.Ai


Pitești,

Nr. 362 din 31.10.2019