Hotărârea nr. 361/2019

HCL pentru modificarea si completarea HCL nr.204-2017


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr.204/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali Bârlogeanu Marioara, Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț, Tudosoiu Dumitru, Zidaru Ionuț-Gabriel;

-Raportul nr.51035/22.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.53187/2019,  nr.53188/2019,  nr.53189/2019,  nr.53190/2019 si

nr.53192/2019;

Văzând prevederile art.137 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art.40 din HCL nr.204/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.40.(l). Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

 • (2). Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al municipiului.”

Art.IL Art.70 din HCL nr.204/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.7O. (1). Prezența consilierilor locali la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia

absentează motivat.


(2). Consilierul local care nu poate lua parte la ședin local, respectiv ale comisiilor de specialitate este obligat să anunțe s al municipiului, respectiv președintele comisiei de specialitate, după^^Cu,țjrivire 1> această situație, în scris sau prin mijloace electronice, să precizeze

să depună documentele doveditoare în acest sens, de regulă, înainte de desfășurarea acestora.

 • (3) . Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 • a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • b) unei deplasări în străinătate;

 • c) unor evenimente de forță majoră;

 • d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori a soției/soțului acestuia, inclusiv;

 • e) unei urgențe medicale a soției/soțului consilierului local sau a unei rude de până la gradul al II-lea, inclusiv;

 • f) unei deplasări în interes de serviciu într-o altă localitate ori a unei obligații profesionale intervenite;

 • g) participării la un program de pregătire, formare sau perfecționare profesională;

 • h) concediului de odihnă.

 • (4) . Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat în condițiile art.233 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

Art.III. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pitești.


ntraseninează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-C


Nr.361 din 31.10.2019