Hotărârea nr. 360/2019

HCL privind neexercitarea dr. de preemtiune-imobil-str. Victoriei nr.cadastral 98787-C1-U2


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric „Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu” situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr. 39, județul Argeș, identificată cu nr. cadastral 98787-C1-U2

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.52430/29.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52612/2019, nr. 52614/2019, nr. 52615/2019, nr. 52616/2019, nr. 52618/2019;

-Adresa Direcției Județene Pentru Cultură Argeș nr.689/2/22.10.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.52115/28.10.2019;

Văzând prevederile art. 4 alin. (4), (8) și (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea unei părți din imobilul casă și teren, situat în Pitești, str.Victoriei nr.39, proprietatea                                                                     i, înscris în Lista

Monumentelor Istorice 2015, anexă la OMC nr.2828/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 și 113bis/l 5.12.2016, la nr. crt. 179, cod AG-II-m-B-13461, sub denumirea de „Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”.

(2) Datele de identificare ale părții din imobilul pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt prevăzute în anexa nr.l și anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Argeș, cu sediul în Pitești, Piața Vasile nr. 1 de către Secretarul Municipiului Pitești.


ntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Călugăru


Pitești

Nr. 360 din 31.10.2019

■vOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGEȘ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Pitești


l K lA- bl /


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 98787-C1-U2 Pitești
A. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală

Adresa: Loc. Pitești, Str Victoriei, Nr. 39, Et. D+P, Ap. 2, Jud. Argeș Părți comune: ACOPERIȘ, TEREN AFERENT CONSTRUCȚIEI

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

98787-C1-U2

128,13

47,03%

47,03%

APARTAMENT CU 3 CAMERE Sl' DEPENDINȚE. S T0TALA=128. 13MP (70.62mp Parter + 57.51 mp Demisol)

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

15591 / 28/03/2018

Act Notarial nr. 43. din 27/03/2018 emis de Cirstoiu Marin;

Jntabulare. drept de PROPRIETATE- bun propriu, dobândit prini Succesiune, cota actuala 1/4

Al

pntabulare, drept de PROPRIETATE- bun propriu, dobândit prin; «Succesiune, cota actuala 3/4

Al

]

C. Partea iii. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține dale cu caracter personal, proce/ate de prevederile Legii Nr. S77/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Pitești, Str Victoriei, Nr. 39, Et. D+P, Ap. 2, Jud. Argeș

Părți comune: ACOPERIȘ, TEREN AFERENT CONSTRUCȚIEI'

Nr crt

Nr cadastral

--I -         ---

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

98787-C1-U2

128,13

47,03%

47,03%

APARTAMENT CU 3 CAMERE SI DEPENDINȚE. S TOTALA=128. 13MP (70.62mp Parter + 57.51 mp Demisol)

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 331 RON, -Chitanța externa nr.251670/27-03-2018 in suma de 331, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Data soluționării, 01-04-2018

Data eliberării,

//


Referent,


(parafa și semnătura)
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Sttpt «fata matinala

2 76 mp

96/87 CI


Plan-releveu-Apartarnenl 2

Scata 1 100

1 Adresa tmoMuht Mun PImu, sfr VMihw, ni 39 )ud Atyws

UAf        | PHfSII

CF «hlivxluata . 98787 C1 U2

Nr cada «hai

96787

Carte Fmtciwa cofes.Uva tu

Cod imitate mdhridual.XlJ)

Q/W o c»zl'/4

&


*

/w


,'S


l- ■ h M

<//2


m.A-

UI» 1


tatnunwu tewapera


i'f


o'£


I

I I I

i t