Hotărârea nr. 359/2019

HCL privind neexercitarea Dreptului de preemtiune -imobil-str. Victoriei nr. cadastral 98787-C1-U1


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, Str.Victoriei Nr.39, județul Argeș, identificată cu nr.cadastral 98787-C1-U1

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.52431/29.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52612/2019, nr. 52614/2019, nr. 52615/2019, nr. 52616/2019, nr.52618/2019;

-Adresa nr.690/2 din 22.10.2019 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.52112/28.10.2019.

Văzând prevederile art.4 alin. (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea unei părți din imobilul situat în Pitești, Str.Victoriei nr.39, identificată cu nr. cadastral 98787-C1-U1, proprietatea doamnei                 imobil înscris în Lista Monumentelor

Istorice 2015, la nr. crt.179, cod AG-II-m-B-13461, sub denumirea de “Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”.

(2) Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de

preemțiune sunt cele prevăzute în Anexa nr.l și Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Județene pentru Cultură Argeș, cu sediul în Piața

Vasile Milea nr.l29, ap.l, de către Secretarul Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, alin Călugării


Pitești

Nr. 359 din 31.10.2019


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuali

Adresa: Loc. Pitești, Str Victoriei, Nr. 39, Et D+P, Ap. 1, |ud. Arqes

Nr crt

Nr. cadastral

te*       * ****** "

Suprafața construită

uvțimiv • Suprafața! utilă (mp)|

* iu»

1 Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

98787-C1-U1

144,33

52,97%

52,97%

ĂPARYaMENT tU 3 CAMthE SI DEPENDINȚE. S TOTALA-144. 33MP (121.79mp Parter + 22.54 mp.Pemisp Q

B. Partea II, Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6566 / 09/02/2018

Act Notarial nr. 172, din 07/02/2018 emis de Cirstoiu Marin;

Bl

Se înființează cartea funciara 98787-C1-U1 a unîtatil individuale cu numărul cadastral 98787-Cl-Ul/Pitesti, rezultat din apartamentarea construcției cu numărul cadastral 98787-C1 înscrisa in cartea funciara 98787 CI;                                             _________ ..

Al

Act Notarial nr. 1452, din 15/12/2017 emis de Cirstoiu Marin;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, bun propriu, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune. cota actuala 1/2                  ................. I

Al

-----—

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 98787-Cl/Pitesti. înscrisa prin încheierea nr. 67965 din 18-DEC-17;

6631

B / 09/02/2018

Act Notarial nr. 172, din 07/02/2018 emis de Cirstoiu Marin;

B5

intabulare, drept de PROPRltTATE-bun propriu, dobândit prin Ieșire^ Din Indiviziune. cota actuala 1/2                                . J

w te«*         «ava                    «

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTV ; ■


_______ț£L^

Plan-releveu-Apartament 1

Scara 1:100Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului Mun. Pitești, str. Victoriei, nr 39

98787

276 mp

jud Argeș

3arte Funciara colectiva nr.

98787 C1

UAT__

PITLS1I

3od unitate individuala(U)

CF individuala

98787 CVU1


un


DEMISUL


l '

!'

i'


-5.10


Nr încăpere

Denumire încăpere

Suprafața (mp]

1

Hol

795

2

Camera

4 67

3

Hol

6.27

4

Spațiu comercial

42 52

s

Sufragerie

MM

6

Hol

11.75

7

Dormitor

21.88

2 8

Beci

19 16

9

Baie

338

Suprafața l Suprafața Tota


iOfkiul^CwKsîru^Puhîir u