Hotărârea nr. 358/2019

HCL privind propunerea de instituire a regimuluide arie protejata Padurea Trivale


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală "Pădurea Trivale”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Gentea Cristian, Olariu Gheorghe Ionuț, Preduț Mariana-Tatiana, Tudosoiu Dumitru, Costescu Cătălin, Janță Daniel Constantin, Morlova Eduard, Florea Daniel și Zidaru Ionuț-Gabriel;

-Raportul nr.52420/29.10.2019 al Direcției Tehnice, Direcției Arhitect-Șef și Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52612/2019, nr.52614/2019, nr.52615/2019, nr.52616/2019 și nr.52618/2019;

Văzând prevederile art.5 alin. (1) lit. ”a”, art.6, art.7, art.8 alin. (1) lit.”b” și alin. (2), art.ll din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se propune instituirea regimului de arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală „Pădurea Trivale’’.

Art.2 (1) Se avizează suprafața de 374,3658 ha, aflată pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești ce urmează să facă parte din aria naturală protejată prevăzută la art.l, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suprafața de 374,3658 ha se află în proprietatea statului și este inventariată în „Anexa nr.3 - situația terenurilor aflate în proprietatea statului”, întocmită conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelo        te în mod


abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modif^fișd® și 4 ulterioare.

11 f /               1

Art.3. Planul de management și regulamentul ațierpr^t^^p/ elaborează de entitatea competentă, cu cc^sț^tareS


eiilteres ților izării


național se elaborează de entitatea competentă, administrației publice locale de la nivelul municipiului Pitești, cu planurile de amenajare a teritoriului și de dezvoltare locală.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în vederea promovării actului normativ de desemnare a ariei naturale protejate de interes național.

(2) Până la finalizarea procedurii de instituire a regimului de protecție a ariei naturale protejate de interes național, deținătorii au obligația, potrivit legii, de a aplica și respecta măsurile de protecție, conservare și utilizare stabilite cu caracter provizoriu, de autoritățile competente pentru protecția mediului.

Art.5. Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Ministerului Mediului, Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA - Direcției Silvice Argeș și Agenției pentru Protecția Mediului Argeș de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 358 din 31.10.2019

DIRECȚIA SILVICA ARGEȘ OCOLUL SILVIC PITEȘTI

statului
ANEXA NR. 3

Județul ARGEȘ

U.A.T. PITEȘTI

SITUAȚIA terenurilor forestiere aflate in i

Nr. crt.

Nr. sector cadastral

Nr. unitate de producție- ocol silvic/U.P.

Nr. unitate amenajistică (u.a.)

iupiaiata ua i -

Suprafață aferentă investițieiu u.a.

Categoria de folosință

Observații

0

1

2

3

4

5

6

1

53

Pitești/ II Triv.

1A

3,8282

Pădure

6,28 ha , parc Primăria Pitești, HG447/2002, poz.384-390, neretrocedabil

53

Pitești/ II Triv.

1B

Pădure

2

53

Pitești/ II Triv.

1C

Pădure

0,6 ha,parc Primăria Pitești, HG447/2002, poz.384-390, neretrocedabil, Rez. 0 ha

3

53

Pitești/ II Triv.

1D

Pădure

0,04 ha,parc Primăria Pitești, HG447/2002, poz..384-390, neretrocedabil, Rez. 0 ha

4

53

Pitești/ II Triv.

1R

Linie electrica

0,09 ha,parc Primăria Pitești, HG447/2002, poz..384-390, neretrocedabil, Rez. 0 ha

5

53

Pitești/ II Triv.

2A

10,4334

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

2B

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

2C

Pădure

6

14

Pitești/ II Triv.

3A%

14,0399

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

6A

Pădure

S31mp-teren ocupat cu stâlpii din rez.

53

Pitești/ II Triv.

6B

Pădure

1,22 ha, teren suprapus cu C.F.51017-07, neretrocedabil

53

Pitești/ II Triv.

6C

Pădure

0,25 ha, teren suprapus cu C.F.38330-07, neretrocedabil

53

Pitești/ II Triv.

6D

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

6R

Linie electrica

53

Pitești/ II Triv.

7A

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

7B

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

7C

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

7D

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

7R

Linie electrica


53

Pitești/ II Triv.

8A

53

Pitești/ II Triv.

8B

53

Pitești/ II Triv.

9A

53

Pitești/ II Triv.

9B

53

Pitești/ II Triv.

9C

53

Pitești/ II Triv.

10

53

Pitești/ II Triv.

11

53

Pitești/ II Triv.

12C

53

Pitești/ II Triv.

13A

53

Pitești/ II Triv.

13C

53

Pitești/ II Triv.

13D

53

Pitești/ II Triv.

13N

53

Pitești/ II Triv.

14A

53

Pitești/ II Triv.

14B

53

Pitești/ II Triv.

14C

53

Pitești/ II Triv.

14D

53

Pitești/ II Triv.

14A1

53

Pitești/ II Triv.

14A2

53

Pitești/ II Triv.

15A

53

Pitești/ II Triv.

15B

53

Pitești/ II Triv.

16A

53

Pitești/ II Triv.

16B

53

Pitești/ II Triv.

17A

53

Pitești/ II Triv.

17A

53

Pitești/ II Triv.

18A

53

Pitești/ II Triv.

18B

53

Pitești/ II Triv.

18C

53

Pitești/ II Triv.

18D

53

Pitești/ II Triv.

19A

53

Pitești/ II Triv.

19B

53

Pitești/ II Triv.

19C

53

Pitești/ II Triv.

20A

53

Pitești/ II Triv.

20B

53

Pitești/ II Triv.

20C

53

Pitești/ II Triv.

20D

53

Pitești/ II Triv.

20E

53

Pitești/ II Triv.

20F

53

Pitești/ II Triv.

20A1


312,2889

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

Construcție

0.13 ha, Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil, Rez. 0 ha

Pădure

Pădure

Pădure

0,39 ha, teren suprapus cu CF nr.23696-07, neretrocedabil

Neproductiv

Pădure

Pădure

/

Pădure

Pădure

H -4             7 //

Administrativ

Administrativ

0,44ha, Canal și Sediul Ocolului Silvic, neretrocedabil, Rez, 0 ha

Pădure

Pădure

Pădure

1,35 ha, teren suprapus cu CF nr. 10158-08, neretrocedabil

Pădure

Pădure

Administrativ

Rez. 0 ha

Pădure

1,55 ha, suprapus cu C.F. nr.24712-09, unitate militară, neretrocedabil

Pădure

0,62 ha, suprapus cu C.F. nr.24712-09, unitate militară, neretrocedabil

Pădure

Pădure

2,64 ha, suprapus cu C.F. nr.24712-09, unitate militară, neretrocedabil

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

Pădure

0,14ha, alee amenajată Ocol Silvic, neretrocedabil

Pădure

Pădure

Pădure

Administrativ

0,15 ha, Sediul Ocol Silvic, neretrocedabil, Rez. 0 ha


7

53

Pitești/ II Triv.

20A2

Administrativ

8

53

Pitești/ II Triv.

20C1

Curți construcții

0.02 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

8

53

Pitești/ II Triv.

20C2

Curți construcții

0.01 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

10

53

Pitești/ II Triv.

20C3

Curți construcții

0.01 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

11

53

Pitești/ II Triv.

20C4

Curți construcții

0.01 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

12

53

Pitești/ II Triv.

20C5

Curți construcții

0.05 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

13

53

Pitești/ II Triv.

20C6

Curți construcții

0.09 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

14

53

Pitești/ II Triv.

20C7

Curți construcții

0.08 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

15

53

Pitești/ II Triv.

20C8

Curți construcții

0.15 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

16

53

Pitești/ II Triv.

20M

Curți construcții

0.65 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

17

53

Pitești/ II Triv.

26

Pădure

0,91 ha, teren ocupat de Costache Elisabeta, Dedițoiu Elena, Roth Maria și Costache Ileana, punere în posesie in condițiile Legii nr. 1/2000. Primăria Pirești. Are documenație de Carte Funciară, Rez. 0 ha

18

53

Pitești/ II Triv.

29

Pădure

1,42 ha, suprapus cu C.F. nr. 12055-5, neretrocedabil, Rez. 0 ha

19

53

Pitești/ II Triv.

30A

Pădure

0,47 ha, suprapus cu C.F. nr.9616-03 si nr.9616-3a, neretrocedabil,Rez. 0 ha

20

53

Pitești/ II Triv.

30R

16,0108

Linie electrica

0,81 ha nu s-au găsit la măsurători, 0,0088 ha stâlpi electrici, neretrocedabil;

21

53

Pitești/ II Triv.

35R

0,2470

Linie electrica

22

53

Pitești/ II Triv.

36R

0,0193

Linie electrica

23

53

Pitești/ II Triv.

39R

5,9393

Linie electrica

S 11 mp stâlpi

24

53

Pitești/ II Triv.

42B

7,1680

Pădure

53

Pitești/ II Triv.

42C

Pădure

4,34ha suprapus cu CF nr.41209-08, 1,5 ha nu s-a găsit la mas. neretrocedabil

53

Pitești/ II Triv.

50A

Pădure

2,15 ha suprapus cu CF nr.1720-09, 0,5 ha nu s-a găsit la mas..neretrocedabil

53

Pitești/ II Triv.

50B

Pădure

0,93 ha suprapus cu CF nr.41012-07, neretrocedabil

25

29

Pitești/ III Dob.

56C

Canton silvic

0.1 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

26

29

Pitești/ III Dob.

56P

Pepiniera

1.9 Decizia CCR 602/2008 neretrocedabil

27

31

Pitești/ II Triv.

1A

0,0359

Pădure

28

31

Pitești/ II Triv.

1A

0,0224

Pădure

29

31

Pitești/ II Triv.

1A

0,0722

Pădure

30

31

Pitești/ II Triv.

2B

0,0002

Pădure

Zo vx.

31

31

Pitești/ II Triv.

2B

0,1300

Pădure

32

31

Pitești/ II Triv.

1D

0,0023

Pădure

i                  \ \\

33

31

Pitești/ II Triv.

2A

0,0937

Pădure

34

31

Pitești/ II Triv.

2A

0,0539

Pădure

35

31

Pitești/ II Triv.

2A

0,0029

Pădure

36

31

Pitești/ II Triv.

2B

0,0506

Pădure

37

31

Pitești/ II Triv.

2C

0,0044

Pădure

38

31

Pitești/ II Triv.

9C

0,0335

Pădure

39

31

Pitești/ II Triv.

10

0,1438

Pădure

40

31

Pitești/ II Triv.

10

0,0026

Pădure

41

31

Pitești/ II Triv.

10

0,0318

Pădure

42

31

Pitești/ II Triv.

10

0,0202

Pădure

43

31

Pitești/ II Triv.

10

0,0141

Pădure

44

31

Pitești/ II Triv.

10

0,0060

Pădure

45

31

Pitești/ II Triv.

10

0,0568

Pădure

46

31

Pitești/ II Triv.

11

0,0156

Pădure

47

31

Pitești/ II Triv.

16A

0,0039

Pădure

48

31

Pitești/ II Triv.

17A

0,0001

Pădure

49

31

Pitești/ II Triv.

17A

0,0287

Pădure

50

31

Pitești/ II Triv.

17A

0,0126

Pădure

51

31

Pitești/ II Triv.

18B

0,1719

Pădure

\\ A M # //

52

31

Pitești/ II Triv.

19C

0,0219

Pădure

53

31

Pitești/ II Triv.

20D

0,0230

Pădure

54

31

Pitești/ II Triv.

20C

0,0024

Pădure

" 111 1                                                                                                            I

55

31

Pitești/ II Triv.

14B

0,0066

Pădure

56

31

Pitești/ II Triv.

14AA1

2,3412

Pădure

31

Pitești/ II Triv.

35R

Pădure

57

31

Pitești/ II Triv.

36R

u.yooo

58

31

Pitești/ II Triv.

39R

0,0272

Pădure

TOTAL

374,3658

32,99ha

Notă: Unitățile amenajistice (UA) de la nr.1 la nr.20 reprezintă pădure proprietatea statului constituită înainte de anul 1948 (CAPS), în prezent fiind PARCUL TRIVALE


Data: 19.11.2014 întocmit: Comisia locală

Membri: Cerbureanu losiv Ivan Cristian Balcan Consta Manea Ioana Popescu D