Hotărârea nr. 357/2019

HCL privind conferirea Diplomei Pitesteni Centenari


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei „Piteșteni Centenari”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 52459/29.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în

rapoartele nr.52612/2019,  nr.52614/2019,  nr.52615/2019,   nr.52616/2019 și

nr.52618/2019;

  • - Solicitarea doamnei Enghel Elena, domiciliată în Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.52445 din 29.10.2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 17/26.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma „Piteșteni Centenari" doamnei Enghel Elena, domiciliată în municipiul Pitești,                                    pentru împlinirea vârstei de 100 de ani.

Art.2. Persoana prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de ari. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 17/26.01.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția

Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 357 din 31.10.2019