Hotărârea nr. 356/2019

HCL privind desemnarea unei comisi aducere la indeplinire hotarare judecatoresti


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind desemnarea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătorești

Cosiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raporul nr. 19164/28.10.2019, al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52612/2019, nr. 52614/2019, nr. 52615/2019, nr. 52616/2019 și nr. 52618/2019;

-Sentința civilă nr.7601/2018 a Judecătoriei Pitești rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.261/2019 a Tribunalului Argeș;

Văzând prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

5

Articol unic: Se desemnează Comisia constituită prin Dispoziția Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr. 812/28.10.2019, să ducă la îndeplinire Sentința civilă nr.7601/2018 a Judecătoriei Pitești, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.261/2019 a Tribunalului Argeș.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și membrii comisiei, vor aduce la

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 356 din 31.10.2019