Hotărârea nr. 355/2019

HCL privind aprobarea Mansardare corp A - GPP Casuta Povestilor


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Mansardare corp A - Grădinița cu Program

Prelungit Căsuța Poveștilor” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 52152/28.10.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 52612/2019, nr. 52614/2019, nr. 52615/2019, nr. 52616/2019 și nr. 52618/2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 40/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”, ale Scrisorii de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr. 18758/23.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 51681/24.10.2019, precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr.POR/4/2017/4.4/4.4/1;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul ”Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”, în cuantum de 1.050.668,64 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 4>roΣctuJjLji,^ cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantumde 21.0T3}38 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului "Mansardare corp A - Grădinița cu Proferam Prelungit Căsuța Poveștilor”.                                II M             I

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot'^ăreâ pe durata implementării proiectului "Mansardare corp A - Grădinița cU^Țrpgrânțu^relungit Căsuța Poveștilor”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin -Cornel Ionică, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Pitești.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 31.10.2019, cu un număr de 22 voturi pentru, voturi "abțineri” -, voturi "împotrivă” -, din totalul de 22 consilieri prezenți.

Pitești,

Nr. 355 din 31.10.2019