Hotărârea nr. 353/2019

HCL privind imputernicire Primar -AGA ADIA


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte Municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.51767/24.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr. 52603/2019, nr. 52606/2019, nr. 52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa nr.l 18/22.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.51333/23.10.2019

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. d) si alin.(7) lit. n) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.32 alin.(l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Argeș, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să reprezinte Municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș și să semneze actul adițional nr.9 la Actul Constitutiv și actul adițional nr. 10 la Statutul A.D.I. Argeș.

Art.2 Primarul MunicipiuluijPjtești^a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată ^cestuîa^dte către Secretarul Municipiului Pitești.

/      '>V A

PtyEȘpDlNTE DE ȘEDINȚĂ

\ Flwn

x; /lhiCQ


Gări


ii


rasemnează pentru legalitate: SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 353 din 31.10.2019