Hotărârea nr. 352/2019

HCL privind conferire Diplomei de fidelitate-nunta de diamant


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fîdelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51710/24.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a’ din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ioana și Dumitru Ilina, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea

a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Gheorghița și Ion Manea, domiciliată în municipiul Pitești,                      pentru împlinirea a 60 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Ion Măndoiu, domiciliată în municipiul Pitești,                                               , pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Constanța și Ilie Mitru, domiciliată în municipiul Pitești, i                                        , pentru împlinirea a

60 de ani de căsătorie neîntreruptă.”

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Lavinia si Haralambie Simion, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.