Hotărârea nr. 350/2019

HCL privind aprobarea prelungirii contract de inchiriere


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Pitești;


-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului -Raportul nr.48679/11.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr. 52606/2019, nr. 52607/2019 și nr. 52610/2019;

-Adresa nr.612/07.10.2019 a S.C. Jurnal C&G S.R.L. Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.47889/08.10.2019;

-Adresele nr. 1914/10.10.2019 și nr.1920/11.10.2019 ale Centrului Cultural Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.48654/11.10.2019 și nr.48655/11.10.2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.326/07.09.2017 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din imobilul „Casa Cărții”, situat în str. Craiovei nr.2, aparținând domeniului public al municipiului Pitești și aflat în administrarea Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de închiriere nr. 1673/02.10.2017;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l). lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 02.10.2020, a contractului de închiriere nr. 1673/02.10.2017 încheiat între Centrul Cultural Pitești și S.C. Jurnal C&G S.R.L. Pitești.

  • (2) Prin decizia directorului Centrului Cultural Pitești, se constituie o comisie de renegociere, la fiecare 3 ani, a cuantumului chiriei.

  • (3) Actul adițional încheiat potrivit prezentei hotărâri se semnează de către directorul Centrului Cultural Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


ntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 350 din 31.10.2019