Hotărârea nr. 349/2019

HCL privind insusirea propunerii de concesiune formulata de SC PK Emerald SRL


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însușirea propunerii de concesionare formulată de către S.C. PK EMERALD S.R.L. a unor terenuri situate în b-dul Republicii, pentru edificarea unui pasaj

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Adresa nr.50567/21.10.2019 formulată de către S.C. PK EMERALD S.R.L., cu sediul social în strada Barbu Văcărescu nr.201, birou 7, etaj 11, sector 2, municipiul București;

-Raportul nr.51286/23.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019;

Văzând prevederile art. 297 alin. (1) lit. b), ale art.308 alin. (1), (2) și (3) și ale art.309 alin. (1), (2) și (3) din Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările

ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se însușește propunerea de concesiune formulată de către S.C. PK EMERALD S.R.L., cu sediul social în strada Barbu Văcărescu nr.201, birou 7, etaj 11, sector 2, municipiul București pentru terenurile în suprafață totală de 1060 mp., aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în bulevardul Republicii;

  • (2) Datele de identificare ale terenurilor propuse a fi concesionate sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-15 la prezenta hotărâre;

  • (3) Studiul de oportunitate va fi efectuat de un consultant de specialitate prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Art.2. Suprafețele de teren, obiect al propunerii de concesiune, sunt solicitate în scopul construirii unui pasaj la nivel cu calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, de folosință publică, având regim deschis circulației publice și cu obligația de a asigura accesul gratuit și nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Tehnică, Arhitectul Șef și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarului Municipiului Pitești.trasemnează pentru legalitate:

Pitești,

Nr. 349 din 31.10.2019

ANEXA NR. / LA HCLNR. 343 A/- I®-^o/3

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa


Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019


Data:........................

Ștampila BCPI


Nr. cadastral

Suprafață măsurată

Adresa imobilului

16 mp

B-dul Re

publicii, mun. Pitești, jud. Argeș, Lot 2

Carte Funciară nr.

UAT

Pitești

491600

A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

16 mp

Teren neîmprejmuit

Total

16 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 16 mp


371600


A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

27 mp

Teren neîmprejmuit

Total

27 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 27 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


B-dul Republicii, mun. Pitești, jud. Argeș, Lot 5


A. Date refertoare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

30 mp

Teren neîmprejmuit

Total

30 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 30 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPIA. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

7 mp

Teren neîmprejmuit

Total

7 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 7 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI


371550A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

3 mp

Teren neîmprejmuit

Total

3 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI

A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

19 mp

Teren neîmprejmuit

Total

19 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 19 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI

371550A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

398 mp

Teren neîmprejmuit

Total

398 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

ANEXA NR. y LAHCLNR.

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafață măsurată

Adresa imobilului

33 mp

B-dul Republicii, mun. Pitești, jud. Argeș, Lot 3

Carte Fundară nr.

UAT     Pitești

A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

33 mp

Teren neîmprejmuit

Total

33 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 33 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI


B-dul Republicii, mun. Pitești, jud. Argeș, Lot 4A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

31 mp

Teren neîmprejmuit

Total

31 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 31 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI


A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

6 mp

Teren neîmprejmuit

Total

6 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 6 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila

Data:........................

Data: Mai 2019

Ștampila BCPI

ANEXA NR. /2 LA HCL NR.           |e .^0/3

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafață măsurată

Adresa imobilului

3 mp

B-dul Republicii, mun. Pitești, jud. Argeș, Lot 6

Carte Fundară nr.

UAT     Pitești

A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de

folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

3 mp

Teren neîmprejmuit

Total

3 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI

A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

26 mp

Teren neîmprejmuit

Total

26 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 26 mpExecutant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Data:


Ștampila BCPI


A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

30 mp

Teren neîmprejmuit

Total

30 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 30 mp


Executant: ing. Matei Ștefan-Paul Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2019

Data:


Ștampila BCPI