Hotărârea nr. 348/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.434-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51262/23.10.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr. 52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa nr. 30693/23.10.2019 a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 51252/23.10.2019;

-Avizul nr. 3520320/22.10.2019 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în sensul că o funcție publică, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor se transformă în funcție publică de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior și se mută în cadrul Compartimentului Economic -Administrativ, Achiziții Publice, Logistică.

Art.II Direcția Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.trasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătăli ălugăru


Pitești,

Nr. 348 din 31.10.2019