Hotărârea nr. 347/2019

HCL privind modificarea HCL nr.436-2017


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51507/24.10.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa nr. 16589/22.10.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.51495/24.10.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 436/20.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:

  • a) Un post de muncitor calificat treapta II, ocupat, din cadrul Serviciului de Iluminat Public, se transformă în muncitor calificat treapta I;

  • b) Un post de referent treapta IA, ocupat, din cadrul Biroului Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate, se transformă în inspector de specialitate gradul II;

  • c) Se înființează două posturi de muncitor calificat treapta I - vânzător bilete, în cadrul Serviciului Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement.

Art. II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


trasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătălitf Călugăru

Pitești,

Nr. 347 din 31.10.2019