Hotărârea nr. 346/2019

HCL privind modificarea HCL nr.70-2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico—economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 3”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51175/23.10.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează art. 1 din H.C.L. nr. 70/2019 cu alineatul nr. (4), care va avea următorul cuprins:

”(4) Descrierea sintetică a investiției „Realizare Parc Lunca Argeșului 3”, se regăsește ca anexa nr. 3, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II. Anexa la prezenta hotărâre este anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 70/2019.

ArtlII. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 70/2019 sunt și rămân valabile.

Art.IV. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


ntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Călugăru

Pitești,

Nr. 346 din 31.10.2019


office@tcscompany.ro

www.tcscomDanv.roDescrierea sintetica a investiției

Realizare Parc Lunca Argeșului 3


Investiția are ca tema amenajarea unui parc in scop recreațional, care sa asigure tuturor cetățenilor condiții pentru mișcare in aer liber, in condiții de siguranța si amenajarea unor zone care sa fie adevarate oaze de liniște, verdeața, care sa ofere o priveliște relaxanta tuturor categoriilor de varsta.

Amenajarea consta in realizarea unor alei pietonale, unei zone de foisoare, facilitați de sport, utilarea cu mobilier urban, toaletarea copacilor existenti si plantarea de copaci noi, dar si construirea unui gard - împrejmuire cu rol de protecție a parcului.

Propunerea de amenajare presupune:

 • •   realizare alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare trotuare - sistemul de alei este dimensionat in funcție de prevederile legislației incidente si sunt de tipul: alei pietonale secundare si alei pietonale terțiare. Traseul promenadei pietonale se desfasoara in zona umbrita de arbori de aliniament.

 • •  amenajare spatii verzi (modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori si arbuști), după cum urmeaza:

J suprafețe gazonate, dispuse de-a lungul zonei adiacente albiei si in peluzele aferente planimetriei zonei in care vor fi amplasate obiectele de arhitectura;

J zone cu plantații floricole si erbacee, dispuse conform planului de amenajare;

J arii cu plantații in masive si grupuri, ce se regăsesc intr-o proporție echilibrata in alveolele create la intersecția dintre pistele de biciclete si aleile pietonale secundare, conform planului de amenajare, precum si perimetral pe partea sudica si estica a limitei de proprietate, a carosabilului de acces si a zonei parcajelor, avand rol de filtrare si protecție prin atenuarea efectelor poluării fonice;

J plantație de aliniament, de-a lungul aleilor pietonale principale; zona cu gard viu amplasat la limita locurilor de joaca, spre zona plantata cu gazon.

 • -  plantele lemnoase alese reprezintă materialul principal de construire a peisajului vegetal;

 • -  in repartizarea generala a vegetației lemnoase s-a tinut cont de aspecte funcționale ca realizarea de zone de umbra de-a lungul aleilor;

 • -  flori perene - cantitatea de pamant vegetal rezultata din calcul va fi utilizata atat pentru peluzele gazonate si ariile cu flori, cat si pentru adaosul la gropile si șanțurile de plantare a vegetației lemnoase, in funcție de necesitați.

TEHNO

office@tcscompany.ro

www.tcscompanv.ro


Consulting solution

 • •   crearea de facilitați pentru recreere pe terenurile amenajate:

J Crearea de spatii pentru odihna si relaxare, prevăzute cu mobilier urban: zona odihna pentru vârstnici, loc de joaca pentru copii, zona special amenajata pentru câini, zona gratar si picnic.

In spațiul de petrecere timp liber batrani s-a creat o zona centrala cu mese pentru table si sah mărginită perimetral de un ansamblu de banei, pergole si spatii verzi. In vecinătate s-a creat un loc de joaca dotat cu structuri modulare proiectate special pentru desfasurarea activitatilor educative si recreative atat a copiilor cu varsta mica sub supravegherea adultilor cat si a copiilor ce nu necesita o urmărire permanenta.

Zona de gratare este amenajata sub forma unor construcții individuale sub forma unui foișor cu gratar integrat, dotate cu mese si băncuțe.

 • •  Crearea de locuri de joaca pentru copii, terenuri special amenajate pentru diferite categorii de utilizatori după cum urmeaza: destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 6 ani (dotate cu obiecte de joaca corespunzătoare vârstei) si destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani

• Crearea de zone speciale pentru sport, prevăzute cu:

 • -  mese pentru tenis de masa, amplasate pe suprafețele de tartan aferente locurilor de joaca si fitness

 • -  piste pentru biciclete si role;

 • -  zona fitness adulti;

 • -  zona de gratare si picnic

 • -  Tiroliana amplasata pe zona de gazon

 • -  Zonele dedicate sporturilor au fost prevăzute cu aparatura de fitness, zone cu mese de tenis.

• Zonele de fitness se împart in doua categorii:

- Zone de fitness (2 zone) cu aparate fixe pentru dezvoltarea si întreținerea mobilității, amplasate pe suprafeta de tartan mărginită de borduri, comuna cu locurile de joaca.

Zona de fitness cu bare de tracțiune si traseu cu exerciții complexe amplasata pe


suprafața de tartan mărginită de borduri. Aceasta exercițiile de tip parkour.

si pentru


TEHNO

office@tcscompany.ro

www.tcscompanv.ro


Consulting solution

Parcul are ca dotări generale:

 • -  Toalete publice, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, cișmele cu apa potabila, rastel biciclete, echipamente locuri de joaca si zona de fitness, mese de tenis, mese de sah, pergola pentru zonele de sah;

 • -  împrejmuire, realizata pe tot perimetrul parcului iar din punct de vedere architectural acesta va spori gradul de atractivitate

 • -  La fiecare intrare in parc sunt prevăzute a fi amplasate cabine paza.

 • -  instalare Wi-Fi in parcul realizat

 • -  instalare sisteme de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect

 • -  realizare sistem de irigații si sistem de iluminat pentru spatiile amenajate prin proiect

Principalele caracteristici ale investiției sunt:

 • >  Suprafața totala a terenului 237.467 mp, din care 221.206 mp (spațiu verde creat) si 16.261 mp (parcari si accese).

 • >  Suprafața spațiu verde reprezintă peste 90% din total suprafața totala a spațiului verde creat

 • >  se prevede reabilitare/modernizare de străzi urbane - parcari si accese

 • >  Accesibilitate: obiectivul se afla la distanta de maxim 500m de o zona de locuit

 • >  Proiectul prevede crearea de facilitați si adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati: parcare pentru persoane cu dizabilitati, borduri coborâte, accesul in parc si aleile adaptate

 • >  Proiectul implementează soluții prietenoase cu mediul înconjurător (utilizare de materiale ecologice, a echipamentelor cu un consum energetic eficient-lampi LED pentru iluminare, senzori crepuscular de lumina sau noapte, temporizator orar pentru iluminat),

 • >  Prin proiect se prevăd masuri de colectare selectiva a deșeurilor in vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate (coșuri de gunoi pentru colectare selectiva)

 • >  Prin proiect se implementează masuri de creștere a eficientei energetice pentru infrastructura (iluminare cu lămpi LED)