Hotărârea nr. 345/2019

HCL pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate cereri locuinte ANL


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul de specialitate nr. 51221/23.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr. 52603/2019, nr. 52606/2019, nr. 52607/2019 și nr. 52610/2019;

-Procesul-verbal nr. 51219/23.10.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, precum și ale H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.C.L.nr. 223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe44, valabilă pentru anul 2019, potrivit anexei nr. 1.

  • (2) Se resping cererile înscrise în anexa nr. 2, care cuprinde și motivarea respingerii.

  • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Contestațiile cu privire la stabilirea ordinii de prioritate se vor adresa Primarului Municipiului Pitești de către titularii cererilor de locuințe, în termen de 7 zile de la afișarea hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor.

  • (2)  Primarul Municipiului Pitești, prin intermediul Comisiei pentru soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate, soluționează contestațiile în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora.

  • (3) Propunerile motivate ale Comisiei pentru soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate, privind admiterea sau respingerea contestațiilor se supun aprobării consiliului local.


Pitești,

Nr. 345 din 31.10.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L.          /J7./0 2019

Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă pentru anul 2019

Nr. Crt

Nr cerere

Numele si prenumele solicitantului

Adresa

Punctaj

Norma locativa mp/pers

1

43336/30.09.2015

Oprea Silviu

Florian

64

12,33

2

8092/21.02.2017

Asproiu Cristina

Nicoleta

62

8,23

3

6456/08.02.2018

Căpățână Iuliana-Florentina

56

16,74

4

44960/25.09.2018

Giurgiuveanu Daniela Florentina

52

21,96

5

10746/09.03.2015

Buciuc Laurențiu Ionut

48

16,20

6

33254/17.07.2018

Nicolae Claudiu Andrei

42

11,99

7

3166/22.01.2018

Popa Gabriel-Alexandru

40

10,33

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.3^5~ /       2019

Lista

cu cererile de locuințe care se resping

Nr. crt.

Nr.Cerere

Numele și prenumele solicitantului

Motivația respingerii

1

45024/27.09.2016

Răducanu Constantina

Soțul deține o locuință în proprietate

2

60933/10.12.2018

Bragă Eduard

Nu isi desfasoara activitatea in municipiul Pitești

3

52371/09.11.2016

Pătrașcu Veronica Andreea

Lipsa documente justificative

4

38423/27.08.2014

Constantinescu Cristina

Lipsa documente justificative

5

34506/27.07.2018

Palosi Reta Georgiana

Lipsa documente justificative

6

2346/17.01.2018

Epure Georgian Sorin

Lipsa documente justificative

7

19169/24.04.2018

Torok Aurelia Florentina

Lipsa documente justificative

8

29375/25.06.2018

Zaharia Andrei

Lipsa documente justificative

9

35039/07.07.2018

Dobrogeanu Georgel Adrian si Cătălină

Lipsa documente justificative

10

44958/25.09.2018

Crăciun Ionela Madalina

Lipsa documente justificative