Hotărârea nr. 344/2019

HCL privind receptia pt.obiectivul Imbracaminte bituminoasa drum lateral Nicolae Labiss FN


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.50852/22.10.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr. 52607/2019, nr. 52610/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN” cu o valoare totală de 187.588 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.48999/15.10.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Bunurile prevăzute în anexele nr.l și nr.2 rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (3) Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (5) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Administrația Domeniului Public Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul

Municipiului Pitești.INVESTITOR


zW / HcL INVESTITOR • c%4 / ?/■ /O- ?°AΠpe baza acestui proces verbal

Municipiul Pitești                                  aprob Admiterea / Respingerea


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.           din           &

nrivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „îmbrăcăminte

'"'bituminoasă drum lateral stradaNicolae Labiș, FN”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 22760 din 15.05.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și ASOCIEREA S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. (lider de asociere) și S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ (asociat).

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrative : strada Nicolae Labiș

 • - număr cadastral/număr topographic : 40489

 • - număr carte funciară : 40489 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 610, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 13.08.2019, cu valabilitate până la data:13.08.2021.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de: 15.10.2019, conform dispoziție nr. 1025/2019 fiind formată din:

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

- ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • - REPREZENTANT I.S.C. -

 • - PROIECTANT ASOCIEREA S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. (lider de asociere) și S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ (asociat)

 • - EXECUTANT - ASOCIEREA S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. (lider de asociere) și S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ (asociat)

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de STAN NICOLAE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 1, 2.4,3.1,5.4,6.1,7, 8.2,9.2 Autorizație nr. 00024251/16.09.2011

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru: „îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral stradaNicolae Labiș, FN” a fost întocmit de ASOCIEREA S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. (lider de asociere) și S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ (asociat), lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C- construcții de importanță normală.

Strada se încadrează în categoria tehnică IV, aparține domeniului public al orașului, asigură un trafic de interes local de reședință dar orientat și spre alte activități cu caracter economic.

Lucrările propuse au ca obiectiv creșterea siguranței circulației rutiere prin sporirea confortului și reducerea cantității de praf din aer și noxe emanate de mijloacele de transport. S-a realizat o îmbrăcăminte bituminoasă pe drumul lateral din strada Nicolae Labiș cu o lungime a tronsonului de 116 ml, lățime medie carosabil 5,5ml și cu o suprafață carosabil de 650 mp.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care

^je impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 146.000,00 lei fără TVA / 173.740,00 lei cu TVA, din care (C+M 146.000,00 lei fără TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 15.10.2019 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desem - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVEST1ILLPRIMARIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INV^TIȚII^RJMARI^. PITEȘTI

REPREZENTANT I.S.C.

SECRETAR -               - S.C. STAMI CON ALEN S.R.L.

PROIECTANT - ASOCIEREA S.C. CONSTRUCT STEEL MAR«PT S rT /lider de asociere) si c.v.

CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ (asqiiatȚ0

EXECUTANT - ASOCIEREA S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET Ș.'R.L. (lider de asocieretti StC. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ (asocia^ANEXAnr. 2     J

La Hotărârea Consiliului Local , \

Nr. ........din 3/.

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Strada Nicolae Labiș, FN-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral

DALI                     3.333,00

Proiectare și execuție lucrări 182.070,00 Dirigenție de șantier           1.309,00

Cote ISC                     876,00

1.3.7.2

20

187.588,00

TOTAL îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș, FN

187.588,00

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,