Hotărârea nr. 342/2019

HCL privind modificarea HCL nr.290-2017


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 290/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51320/23.10.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa nr. 1863/24.09.2019 a Fotbal Club Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 44751/24.09.2019;

Văzând prevederile art. 11 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa la H.C.L. nr. 290/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că se completează cu funcția de îngrijitor, studii generale/medii, cu un salariu de bază la gradația ”0” în sumă de 2.126 lei.

Art.II. Ordonatorul de credite al Fotbal Club Argeș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


trasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-CătăliifCălugăru

Pitești,

Nr. 342 din 31.10.2019