Hotărârea nr. 341/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.265-2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51213/23.10.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c”, art. 610 și art. 611 din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 265/29.08.2019 referitoare la aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, se modifică după cum urmează:

  • a)     funcția publică generală de Secretar al Municipiului Pitești se transformă în funcția publică specifică de Secretar General al Municipiului Pitești;

  • b)    se modifică denumirea unei funcții publice de execuție de inspector clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Administrativ, în consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional superior;

  • c)     se modifică denumirea unei funcții publice de execuție de consilier juridic clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Administrativ, în consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional superior;

  • d)     1 post contractual de inspector de specialitate gradul profesional I din cadrul Serviciului Dezvoltare, Managementul Proiectelor, se transformă în inspector de specialitate gradul profesional IA;

Art. II Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.


TE&EȘIDINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-CătăHn Călugăru

Pitești,

Nr. 341 din 31.10.2019